Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hemgång efter cancerkirurgi

Hemgång efter cancerkirurgi
Att ha tillgång till information under cancersjukdomens förlopp är oerhört viktigt för både patienter och närstående. Trots att detta varit känt under åtskilliga årtionden så fortsätter patienter och deras familjer att visa sin otillfredsställelse med den information som erbjuds från sjukvården. Informationen upplevs sakna viktiga delar och inte förbereda patienten på det som väntar, vilket skapar mer oro och otrygghet. Kolorektal cancer drabbar drygt 6 000 personer i Sverige varje år1. Operation är den traditionella behandlingen och numera används ofta ett accelererat vårdförlopp, ett multidisciplinärt behandlingsprogram avsett att minska den kirurgiska stressen för kroppen i samband med operation2. Förutom operationen kan cytostatika behövas som tilläggsbehandling efter operation.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Akademiska först i Sverige med internationell ackreditering för ovarial- och endometriecancerkirurgi