Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt utvecklingsprojekt i Region Uppsala ska undersöka hur cancerbehandling kan ges närmare hemmet

Akademiska sjukhuset i Region Uppsala genomför ett utvecklingsprojekt i samarbete med Adxto Care AB. Utvecklingsprojektet ska undersöka hur cancervården kan flyttas närmare patienterna.

Cancervården i Region Uppsala ökar kontinuerligt och således även behovet av behandlingstider. Utvecklingen beror delvis på moderna, effektiva behandlingsterapier och att allt fler får och lever med cancer. Många patienter behandlas också idag längre för sin sjukdom och vården måste därför anpassas utifrån patientens unika livssituation där tid för familj och arbete är viktiga delar. Att skapa närhet till vård är något som också pågår genom regionens arbete med effektiv och nära vård 2030.

Vården ska vara personcentrerad och kunna tillhandahållas på lika villkor för alla som bor i regionen. Det finns ett behov att undersöka hur cancerbehandling kan ges närmare patienterna i en stor geografisk region som Uppsala. Alla behöver kanske inte resa till Akademiska sjukhuset för att erhålla rutinbaserad behandling och någon kanske föredrar att få behandling under kvällar och helger?

Akademiska sjukhuset har som mål att förbättra den personcentrerade cancervården, där man behöver lyssna in patienternas behov och önskningar.

”Vi har sett en genomsnittlig ökning av patientantalet på ca 5 % under de senaste åren. Vi måste därför vända på alla stenar för att undersöka hur vi ska kunna hantera detta och ge en likvärdig vård till våra patienter.”

/Henrik Lindman, sektionschef vid onkologkliniken.

”För vissa patienter tror vi att decentraliserad cancervård skulle innebära förbättrad livskvalitet och det känns bra att få möjlighet att utforska detta tillsammans med Adxto Care AB.”

/Maria Andersson Ödman, verksamhetsutvecklare på Akademiska sjukhuset.

En nära cancervård skulle bland annat kunna innebära att viss behandling och uppföljning kan ske i patientens hem eller på filialer till Akademiska sjukhuset. Projektet ska belysa om denna typ av cancervård kan innebära att patienter klarar av vardagen enklare och inte är bundna till längre resor för att erhålla vård vid sjukhus.

Projektet ska bland annat undersöka om vård kan erhållas i Enköping, Tierp eller Östhammar – antingen via filialer till den onkologiska avdelningen vid Akademiska sjukhuset eller i patientens hem.

Inom projektet kommer det vara ett fokus på patienter med solida tumörer och med lymfom, men projektet förväntas generera resultat som är relevant för andra diagnosgrupper också. Ingen klinisk verksamhet kommer att genomföras inom projektet, utan förutsättningar och behov ska undersökas. Resultatet av projektet förväntas vara klart i slutet på 2021. Både vårdpersonal, patienter, anhöriga samt ansvariga inom Region Uppsala kommer att bidra med kunskap i detta projekt.

Liknande poster

Mobilt team ska erbjuda cancerpatienter bedömning i hemmet

Läs mer...

Mottagning för behandling av blod- och tumörsjukdomar öppnar i Gränbystadens köpcentrum

Läs mer...

Patienter i nordöstra Skåne får hjälp av mobilt team

Läs mer...