Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bristol Myers Squibb presenterar data från CheckMate -76K

Opdivo (nivolumab) visade sig minska risken för återfall eller död med 58% jämfört med placebo hos patienter med fullständigt resekerat stadium IIB- eller IIC-melanom.

Bristol Myers Squibb tillkännagav i dag resultat från fas 3 CheckMate -76K-studien, där Opdivo (nivolumab) som adjuvant terapi visade en statistiskt signifikant och kliniskt betydelsefull återfallsfri överlevnad (RFS) jämfört med placebo hos patienter med fullständigt resekerat stadium IIB- eller IIC-melanom. Vid en i förväg specificerad interimsanalys uppfyllde prövningen sitt primära effektmått för återfallsfri överlevnad (RFS); Opdivo minskade risken för återfall eller död med 58% jämfört med placebo (hazard ratio [HR] 0,42; 95% CI 0,30–0,59; p<0,0001). RFS-frekvensen under tolv månader för Opdivo var 89% (95% KI: 86–92) jämfört med 79% (95% KI: 74–84) för placebo. RFS-fördelen observerades i fördefinierade undergrupper i studien, inklusive T-kategori och sjukdomsstadium. Dessa resultat presenteras vid det årliga mötet för Society for Melanoma Research som ägde rum 17–20 oktober 2022 i Edinburgh, Skottland.

Läs hela nyheten här

Liknande poster

Subkutan beredning med nivolumab lika effektiv som intravenös Opdivo

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

EU-kommissionen godkänner nivolumab i kombination med kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer