Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

BILKÖRNING BLAND PATIENTER INSKRIVNA FÖR PALLIATIV VÅRD

Vår studie med patienter inskrivna i palliativ vård i hemmet visar att ämnet är aktuellt. Av de tillfrågade patienterna är det 39% som kör bil regelbundet inklusive de som har förhoppning att köra. Hela gruppen anser att det är viktigt att behålla körkortet även om det inte används. Kunskap om lagstiftningen rekommenderas därför förskrivande läkare. Bilkörning är en viktig del i svenskens liv, åtminstone utanför storstäderna. Svår sjukdom kan inskränka möjligheterna att köra bil, men drömmen om att åter kunna köra finns kvar långt efter inskrivning i palliativ vård. Vår studie visar att 23 % av patienterna anser att de fortfarande kör bil under uppföljningstiden. Lägger man till de som anger att de hoppas få köra igen stiger siffran till 39 %. Trenden är tydligare bland män än kvinnor. De som kör bil är något piggare än de som avstår. De har något lägre medelålder och bättre funktionsstatus. Stabil medicinering tycks inte påverka körandet. När det gäller medicinering skiljer sig inte den körande gruppen i någon större utsträckning från övriga patienter. Man avstår sällan från medicin för att´kunna köra bil. Tillgången till allmänna kommunikationer tycks inte heller spela någon roll. Individuella faktorer är avgörande för viljan, möjligheten och förmågan att köra. Det finns inga undersökningar gjorda när det gäller palliativ vård och bilkörning. Kanske beroende på att frågan kan vara känslig för både patient och läkare. I våra kontakter med patienterna har vi funnit att ämnet i hög grad är aktuellt även för anhöriga.

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

Ny webbutbildning i palliativ vård för läkare

Patienter går miste om samtal i livets slutskede

Ökad livskvalitet med palliativ vård i ett tidigt skede och slutsatser om äldres tillgång till sjukhushusvård under pandemin på programmet