Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bättre samordning av cancerscreening

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utveckla ett mer samordnat nationellt arbete kring screening inom cancerområdet. Syftet med uppdraget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, är att öka jämlikheten och effektiviteten.

Cancerscreening kan vara en effektiv åtgärd för att upptäcka förstadier till cancer samt tidig cancer. Genom tidig upptäckt av cancer ökar ofta möjligheten till effektiv behandling.

Socialstyrelsen får i uppdrag att etablera en samordning som kan bidra till mer jämlik och effektiv cancerscreening på nationell nivå. Detta ska ske i samverkan med Regionala cancercentrum i samverkan (RCC).

En nära dialog kan bidra till förbättrade förutsättningar för ett snabbt införande av nya screeningprogram och uppdaterade rekommendationer när så bedöms vara lämpligt. I det ingår bland annat att skapa en samverkan mellan screeningprogrammen.

Myndigheten ska även utveckla uppföljningen och utvärderingen av befintliga screeningprogram för cancer, och bland annat ta fram en sammanställning över vilka datakällor som används för att följa upp deltagande i cancerscreeningen samt täckningsgraden nationellt och regionalt.

I uppdraget ingår att analysera och beskriva hur Storbritanniens satsning på tidig upptäckt av cancer med hjälp av flytande biopsier skulle kunna införas i Sverige. Socialstyrelsen ska även följa regionernas åtgärder för att utrota livmoderhalscancer.

Myndigheten får för uppdragets genomförande under 2021 använda högst 1 300 000 kronor.

Uppdraget ska delredovisas muntligen till Socialdepartementet senast den 1 december 2021, och slutredovisas den 1 juni 2022.

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre