Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen SVF-utredda patienter har därmed kunnat nås, men väntetiderna har inte förändrats under mätperioden. Det visar en ny rapport med data från 2017-2019 som Regionala cancercentrum i samverkan publicerar i dag.

Mer jämlik utredning
– Utredningen av patienter med misstänkt cancer har blivit mer likvärdig över landet. Det är mycket glädjande, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner. Däremot är väntetiderna till start av behandling fortfarande långt ifrån de mål som har satts upp för 2020, så där måste vi vara uthålliga och fortsätta jobba aktivt.

Regeringens mål är att minst 70 % av de som insjuknar i cancer inom aktuella diagnoser ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp och att minst 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive vårdförlopp inom de ledtider som anges i SVF.

Väntetiderna oförändrade i cancervården
Mellan år 2017 och 2019 har väntetiderna i cancervården på nationell nivå varit i stort sett oförändrade. Att väntetiderna är längre än de optimala tider som anges i SVF har flera förklaringar.
Många regioner kämpar med till exempel brist på vårdplatser, operationstider och personal. Det gör att väntetiderna inom specialiserad vård generellt har ökat i Sverige. Väntetiderna i cancervården har dock inte försämrats på samma sätt utan ligger snarare kvar på samma nivå under den aktuella perioden.

– Satsningen på SVF cancer har motverkat samma negativa utveckling som i vården i stort. Och vi ser exempel på att det går att vända trenden, att det finns verksamheter som har lyckas med ledtiderna, bland annat genom att arbeta med daglig styrning och regelbundna avstämningar på ledningsnivå, säger Hans Hägglund. (se Goda SVF-exempel på cancercentrum.se)

Fler analyser behövs
Det återstår mycket kvalitetsarbete innan redovisningen av väntetider och inrapportering av data är tillfredsställande likvärdig och enhetlig över hela landet.
Spridningen mellan såväl regioner och cancerdiagnoser är stor, vilket gör att det är svårt att dra generella slutsatser om väntetiderna.

– Regeringens mål är mycket ambitiösa och är satta utifrån ett scenario med bästa tänkbara förhållanden utifrån organisation och bemanning. Där är vi inte idag, säger Hans Hägglund
Han berättar att väntetiderna i många fall låg mycket långt ifrån de rekommenderade ledtider som angavs när SVF-satsningen påbörjades.

– Därför är det också viktigt att titta på om väntetiden för de patienter som väntat längst minskat och hur stor skillnaden är i väntetider mellan de som väntat kortast och längst. Och den spridningen tycks faktiskt ha minskat, säger Hans Hägglund.

Liknande poster

Arbetet med standardiserade vårdförlopp ska följas upp

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening