Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Abecma den första CAR T-terapin för behandling av patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom godkänd

Abecma den första CAR T-terapin för behandling av patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom är nu godkänd av den Europeiska kommissionen

  • Abecma (idekabtagen-vikleucel) är den enda cellterapin nu godkänd för behandling av multipelt myelom.
  • Godkännandet baseras på resultat från den pivotala internationella KarMMa-001-studien, som bland annat inkluderat patienter från fem länder i Europa, och som visat på ett djupt och bestående behandlingssvar för Abecma.
  • Abecma är ett resultat av Bristol Myers Squibbs ledande forskning inom cellterapi och multipelt myelom.

Bristol Myers Squibb meddelar att den Europeiska kommissionen har beslutat om ett villkorat marknadsföringstillstånd för Abecma (idekabtagen-vikleucel; ide-cel). Godkännande för Abecma gäller i alla EU:s medlemsländer*. Abecma är en chimär antigenreceptor (CAR) T-cellsbehandling som riktar sig mot B-cellmognadsantigen (BCMA) på cancercellernas yta, och det första läkemedlet i sin klass. Abecma är godkänt för behandling av vuxna med recidiverande och refraktärt multipelt myelom som fått minst tre tidigare behandlingar, inklusive ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en anti CD38-antikropp, och som uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen.

Abecma är den första och enda godkända CAR T-terapin som känner igen och binder till BCMA, vilket leder till att cancerceller som uttrycker BCMA dör. Abecma ges som en infusion i en engångsdos. Måldosen är 420 x 106 CAR-positiva viabla T-celler inom intervallet 260-500 x 106.

– Europeiska kommissionens godkännande av Abecma, innebär en milstolpe och ett viktigt steg för att möta medicinska behov hos patienter med multipelt myelom som genomgått minst tre av dagens standardbehandlingar. Vi är mycket stolta över att kunna driva forskningen framåt och vi ser nu fram emot att arbeta för att göra denna första anti-BCMA CAR T-cellterapi tillgänglig för patienter i Sverige, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol Myers Squibb Sverige.

Multipel myelom, är en form av blodcancer som utvecklas i benmärgen. I Sverige diagnostiseras varje år cirka 670 nya fall och inom hela EU diagnostiseras årligen närmare 50 000 människor med sjukdomen. Trots behandlingsframsteg är multipelt myelom fortfarande en obotlig sjukdom, och många patienter upplever recidiverande eller refraktär sjukdom, det vill säga får återfall eller blir refraktära till tidigare läkemedelsbehandlingar. För patienter som fått återfall eller blivit refraktära till tre tidigare behandlingar, inklusive ett immunmodulerande läkemedel, en proteasomhämmare och en anti CD38-antikropp, och som uppvisat sjukdomsprogression efter den senaste behandlingen, finns få återstående behandlingsalternativ.

Bristol Myers Squibb arbetar för att tillhandahålla Abecma till patienter inom EU och fokuserar för närvarande på flera faktorer som krävs för att uppnå det, inklusive kvalificering av processer och behandlande klinker, subventioneringsansökan och uppskalning av produktionskapaciteten. Företaget arbetar även för att utöka antalet tillverkningsställen så att Abecma kan göras tillgängligt för fler patienter, detta inkluderar en ny fabrik i Leiden, Nederländerna. Samtidigt kommer Bristol Myers Squibb att fortsätta att tillverka Abecma för patienter inom EU och USA vid företagets produktionsanläggning för cellulär immunterapi i Summit, New Jersey.

För behandling av allvarliga tillstånd med stora medicinska behov kan ett villkorat marknadsföringstillstånd utfärdas inom EU. Abecma har erhållit ett sådant tillstånd. Ett villkorat marknadsföringstillstånd gäller i ett år och kan omvandlas till ett fullständigt marknadsföringstillstånd efter inlämnande och bedömning av ytterligare bekräftande studiedata. För fullständig information om speciella varningar, försiktighetsmått och biverkningar vid användning av Abecma, inklusive lämplig hantering, se produktresumén (SmPC).

För att patienter och vårdgivare ska ha tillgång till olika läkemedelsbehandlingar vid multipelt myelom, inklusive Abecma, erbjuder Bristol Myers Squibb en rad olika program och resurser.

*Ett villkorat marknadsföringstillstånd enligt den centrala proceduren inkluderar inte Storbritannien (England, Skottland och Wales).

Abecma studieresultat

Godkännandet baseras på resultat från pivotala fas II-studien KarMMa-001 som utvärderar effekten och säkerheten av Abecma vid multipelt myelom hos 128 recidiverande eller refraktära patienter som genomgått minst tre läkemedelsbehandlingar, där tidigare behandlingar inkluderat en immunmodulerare, en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp, och som uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen.

Resultat från studien visade att total responsfrekvens (ORR) var 73 procent (95% KI: 66-81) och 33 procent av patienterna fick en komplett respons (CR; 95% KI, 25-41). Behandlingen gav snabbt effekt, efter en månad i median. Mediantiden för responsduration (DoR) var 10,6 månader (95% KI: 8,0-11,4), och för patienter som fick komplett respons (CR) var mediantiden 23 månader (95% KI: 11,4–23,3).

I en poolad säkerhetsanalys av 184 patienter som behandlades med Abecma i KarMMa- och CRB-401-studierna inträffade cytokinfrisättningssyndrom (CRS) hos 81 procent av patienterna. CRS av grad 3 eller högre, klassificeringssystem enligt Lee, inträffade hos 5,4 procent av patienterna. Det rapporterades ett fall av dödlig CRS (grad 5). Mediantiden till debut av CRS var en dag (intervall: 1-17 dagar) och mediandurationen var fem dagar (intervall: 1-63 dagar). Bland de 128 patienter som fick Abecma i KarMMa-studien rapporterade 18 procent av patienterna neurotoxicitet (NT) av någon grad, inklusive grad 3 hos 3,1 procent av patienterna, och inga händelser av grad 4 eller 5 NT inträffade. Mediantiden till debut av NT var två dagar (intervall: 1-10 dagar) och mediandurationen var tre dagar (intervall: 1-26 dagar).

De vanligaste (>20%) av rapporterade biverkningarna i den poolade säkerhetsanalysen inkluderade neutropeni, CRS, anemi, trombocytopeni, infektioner med ospecificerad patogen, leukopeni, trötthet, diarré, hypokalemi, hypofosfatemi, illamående, lymfopeni, pyrexi, hosta, hypokalcemi, virusinfektioner, huvudvärk, hypomagnesemi, infektion i övre luftvägarna, artralgi och perifert ödem. De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller 4 var neutropeni (88,6%), anemi (58,2%), trombocytopeni (53,5%), leukopeni (45,1%), lymfopeni (30,4%), infektioner med ospecificerad patogen (17,9%), hypofosfatemi (17,4%), febril neutropeni (14,7%), hypokalcemi (7,1%), virusinfektioner (7,1%), lunginflammation (6,0%), CRS (5,4%), högt blodtryck (5,4%) och hyponatremi (5,4%).

Om multipelt myelom

Multipelt myelom, eller myelom, är en form av blodcancer som utvecklas i benmärgen. Vad som orsakar myelom är inte klarlagt och hittills saknas bot mot sjukdomen. Det finns ett antal läkemedel som kan kontrollera sjukdomen. Patienter som redan genomgått behandling men där sjukdomen fortsätter att progrediera har ett recidiverande och refraktärt multipelt myelom, det vill säga fått återfall eller blivit refraktära till tidigare behandlingar.

Om Abecma

Abecma är en chimär antigenreceptor (CAR) T-cellsbehandling som riktar sig mot B-cellmognadsantigen (BCMA) på cancercellernas yta, och det första läkemedlet i sin klass. Abecma godkändes av FDA i mars 2021 som den första CAR T-terapin för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom, som genomgått minst fyra läkemedelsbehandlingar, inklusive en immunmodulerare, en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp. Abecma är också godkänd i Kanada för behandling av recidiverande och refraktärt multipelt myelom. Abecma känner igen och binder till BCMA på ytan av cancercellerna vid multipel myelom, vilket leder till proliferation (tillväxt) av T-celler, sekretion av cytokiner samt en påföljande cytolytisk eliminering av celler som uttrycker BCMA.

Bristol Myers Squibb och bluebird bio utvecklar Abecma tillsammans som en del av ett globalt samarbete. Abecma marknadsförs gemensamt i USA och Bristol Myers Squibb ansvarar för tillverkning och marknadsföring utanför USA. Abecma utvecklas och marknadsförs gemensamt i USA som en del av ett Co-Development, Co-Promotion, and Profit Share Agreement med Bristol Myers Squibb och bluebird bio. Bristol Myers Squibb tar ensam ansvar för tillverkning och kommersialisering av Abecma utanför USA.

För mer information om Abecma besök www.ema.europa.eu

Liknande poster

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Ny mekanism bakom cancercellers tillväxt kartlagd

Hälsoekonomisk bedömning av Carvykti vid behandling av multipelt myelom