Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Studie hos patienter med svårbehandlat B-cellslymfom visar hoppfullt resultat vid långtidsuppföljning

Patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom som behandlades med tafasitamab och lenalidomid hade en objektiv behandlingsrespons (ORR) på 58.8 procent och en fullständig behandlingsrespons (CR) på 41,3 procent. Behandlingsresponsen varade i median i 34,6 månader, mediantiden för progressionsfri överlevnad var i snitt 16,2 månader och mediantiden för total överlevnad var 31,6 månader.

I den pågående fas II-studien L-Mind som presenteras vid EHA:s virtuella 25:e årliga konferens 11-14 juni ingick 80 patienter som fått återfall eller hade svårbehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom. Dessa patienter kunde inte eller var inte lämpade för höga doser cytostatika följt av stamcellstransplantation. I studien undersökte man effekten av kombinationen tafasitamab och lenalidomid följt av underhållsbehandling med tafasitamab fram till progression. Resultaten från L-Mind studien, efter minst två års uppföljning, bekräftar tidigare publicerade data för behandlingsrespons och mediantiden för total överlevnad. Även säkerhetsprofilen för kombinationen av tafasitamab och lenalidomid överensstämmer med vad som tidigare publicerats.

Tafasitamab är en monoklonal antikropp riktad mot CD-19, en så kallad antigen, som finns på B-lymfocyternas yta. Tafasitamab binder till CD-19 vilket leder till att tumörcellerna dör.

Om lymfom

Lymfom är ett samlingsnamn för flera olika tumörsjukdomar vilka utgår från celler i lymfsystemet och beror på en okontrollerad tillväxt av lymfocyter, en typ av vita blodkroppar. Varje år insjuknar omkring 2 500 personer i Sverige i någon form av lymfom varav runt 600 i diffust storcelligt B-cellslymfom. Det är en snabbväxande tumörform som främst drabbar äldre. Vanliga symtom kan vara förstorade lymfkörtlar på halsen, i armhålorna och ljumsken. Feber, viktnedgång, nattliga svettningar och trötthet ingår också i symtombilden. För att ställa diagnos tas bland annat blodprov, benmärgsprov och vävnadsprov från någon lymfknuta. Behandlingen består oftast av en kombination av cytostatika och monoklonala antikroppar. Vid återfall kan stamcellstransplantation bli aktuell. Prognosen för patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom har förbättrats och många kan idag botas från sin sjukdom. Vad som orsakar lymfom är okänt. (1)

Om L-Mind

Fas II-studien L-Mind är en enarmad studie med 80 patienter där man undersöker kombinationen av tafasitamab och lenalidomid följt av underhållsbehandling med tafasitamab fram till progression hos patienter med återfall i eller svårbehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom. Alla har tidigare genomgått högst tre andra behandlingar, inklusive någon riktad mot CD20, ett annat antigen på B-cellens yta. Dessa patienter kunde inte eller var inte lämpade för stamcellstransplantation. L-Mind studiens primära effektmått var att undersöka objektiv behandlingsrespons (ORR). Sekundära effektmått var progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) samt varaktighet av behandlingsrespons.

Läs mer om studien L-Mind här.

Om Re-Mind

Re-Mind är en retrospektiv observationsstudie inom diffust storcelligt B-cellslymfom där man jämför registerdata från patienter som fått monoterapi med lenalidomid med resultat från tafasitamab-lenalidomid kombinationen i L-Mind studien. I en analys av registerdata från 490 patienter med endast lenalidomid behandling matchades 76 patienter med 76 patienter från L-Mind studien. Syftet med analysen i Re-Mind studien var att få fram det enskilda bidraget från tafasitamab i kombinationsbehandlingen tafasitamab-lenalidomid. Det primära effektmåttet i Re-Mind studien nåddes och visar att kombinationen tafasitamab-lenalidomid hade en statistiskt signifikant bättre objektiv behandlingsrespons (ORR) jämfört med enbart lenalidomid behandling.

Om tafasitamab

Forskningssubstansen tafasitamab är en humaniserad monoklonal antikropp, riktad mot antigenet CD19 som finns rikligt på ytan av B-lymfocyter, en del av immunförsvaret som producerar antikroppar mot virus och bakterier. CD19 förstärker signalerna från
B-lymfocyternas receptorer vilket är viktigt för B-lymfocyternas överlevnad. Därför har CD19 setts som ett potentiellt mål för behandling av patienter med B-cellsrelaterad leukemi och lymfom. Huvudfokus vid utvecklingen av tafasitamab är behandling av patienter med återfall eller svårbehandlat diffust storcelligt B-cellslymfom som inte är lämpade för högdoskemoterapi med påföljande stamcellstransplantation, en grupp patienter som har få behandlingsalternativ och en mycket ogynnsam prognos.

En ansökan för marknadsgodkännande för tafasitamab i kombination med lenalidomid är inskickat till den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA. Se pressmeddelande här.

Referenser:

1.Cancerfonden.se

Liknande poster

Sjöbergstiftelsen finansierar forskning om maligna B-cellslymfom

Incyte Nordic Grant for Hematological Research till forskning om utveckling av leukemi och myeloida maligniteter

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner euro för att finansiera fas I/II-studie med CAR T-cellsterapi