Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Metod att upptäcka hudcancer i tidigt skede avgörande för överlevnadstid

 ​​När malignt melanom, hudcancer, upptäcks har den ofta redan hunnit sprida sig till andra organ vilket drastiskt förkortar överlevnadstiden för patienten. Därför vore det väldigt värdefullt att hitta metoder att upptäcka sjukdomen i ett tidigare stadie. Aniel Sanchez Puente, laboratorieforskare vid Lunds universitet, hoppas kunna bidra till det. Nu effektiviseras hans forskning tack vare anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse som används till en ny robot till labbet.

Aniel Sanchez Puente

Aniel Sanchez Puente

Malignt melanom är en både svårupptäckt och aggressiv cancerform. När man väl får symtom kommer dessa ofta från organ som drabbats av dottertumörer och då kan det vara svårt att operera. Därför vill Aniel Sanchez Puente, laboratorieforskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet, hitta tecken på sjukdomen som uppträder när patienten fortfarande bara har sin primärtumör.
”Det bästa vore att kunna testa med ett blodprov, eftersom det är så enkelt att ta”, säger Aniel Sanchez Puente.

Puente bredvid roboten fr hantering av blodprover

Puente bredvid roboten för hantering av blodprover

Hans forskningslabb har ett nära samarbete med de avdelningar på sjukhuset som tar hand om patienter med malignt melanom. På sjukhuset tas blod- och vävnadsprover. Dessa skickas till forskningslabbet där de sparas i en biobank som kan beskrivas som en gigantisk frys. I dagsläget innehåller den nästan tre miljoner prover som förvaras i minus 80 grader. Det är värdefullt forskningsmaterial som omgärdas av hög säkerhet.

Proverna i biobanken behöver vara av maximal kvalitet eftersom de ska kunna användas inom forskningen under lång tid.
”Ett tio år gammalt prov kan idag ge svar på väldigt många fler frågor än när det togs”, förklarar Aniel Sanchez Puente, och fortsätter:
”Hur kvaliteten på proverna skiljer sig åt över tid beror till 70 procent på hur de har hanterats. Ju mer processen kan automatiseras, desto bättre för kvaliteten.”

När proverna kommer till labbet hanteras de av en robot som delar upp provrörens innehåll i små prover om 70 mikroliter (miljondels liter). För varje patient sparas 192 sådana små prover. Ett anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse har gjort det möjligt att köpa in en ny robot som kommer att fördubbla kapaciteten när det gäller att hantera patientprover och därmed effektivisera forskningen.

Vrmefrseglingsmaskinen fr 348 vggplattor

Värmeförseglingsmaskinen för 384 väggplattor

Aniel Sanchez Puente och hans kollegor jämför proteiner de hittar i tumörvävnad med proteiner de hittar i blodprover.
”Om några proteiner visar sig typiska för till exempel olika stadier av tumörutveckling eller för tumörer som bildar dottertumörer i ett visst organ, så skulle de kunna användas i diagnostisering av malignt melanom och för att bedöma vilka patienter som riskerar återfall. Kanske kommer de också att kunna användas för att utveckla ny behandling”, säger Aniel Sanchez Puente.

I de fall där man hittar malignt melanom innan den hunnit sprida sig och man kan operera, är femårsöverlevnaden 95 procent. Det vill säga 95 personer av 100 lever efter fem år. Om cancern hunnit bilda dottertumörer och kanske inte går att operera får den behandlas med cellgifter och andra typer av cancerterapi. För dessa patienter är överlevnaden i genomsnitt sex till tolv månader.

På Lundbergstiftelsens hemsida finns en intervju med Aniel Sanchez Puente
https://www.lundbergsstiftelsen.se/2019/aniel-sanchez-puente/ ‎

Foto: Annika Söderpalm

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2019 har 539 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 852 MSEK och under 2019 delades totalt 37 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

Bakgrundsfakta

Aniel Sanchez Puente berättar:                  
Robot för hantering av blodprover från cancerpatienter vid European Cancer Moonshot Lund Center.
European Cancer Moonshot Center vid Lunds universitet startades som en del av cancerinitiativet (Cancer Moonshot) lanserat 2016 av vicepresident Joe Biden i USA. Initiativet har i dag spridits till 14 länder och är världens största cancerprojekt genom tiderna. Som en del av vårt deltagande i Cancer Moonshot har vi utvecklat ’framtidens biobank’.
Vi har nu en robotiserad biobank på Biomedicinskt Centrum vid Lunds Universitet och samlar in kliniska prover i nära samarbete med Skånes Universitetssjukhus, andra sjukhus, vårdcentraler och våra samarbetspartners i andra länder. Biobanken har hittills lagrat två miljoner blodprov från bl.a. en hudcancerstudie och en KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) studie, men även tusentalstals blod- och vävnadsprover från patienter med andra sjukdomar, t.ex. demens, Parkinson och hjärtkärlsjukdomar.

Vi har därför utarbetat ett standardiserat arbetsflöde – från patient till biobank. Arbetsflödet garanterar provintegritet, stabilitet och kvalitet. Den totala tiden från patient till infrysning i biobanken är mindre än två timmar. Tiden är extremt viktig eftersom blod innehåller många komponenter som snabbt förändras efter provtagning, förändringar som med dagens ultrakänsliga analysteknik kan påverka forskningsresultaten.

En vital del i processningen av patientprover är fraktionering av prover till mindre provvolymer, tillräckliga för en enskild analys. Pipetteringsroboten är en central enhet som borgar för att kvaliteten av proverna bibehålls. Antalet prover från Sverige (och från kliniker utomlands) har vuxit allteftersom antalet kliniska projekt vi deltar i har ökat under de senaste åren och det är därför nödvändigt att öka provinsamlingsenhetens kapacitet.

Vi bygger för att kunna upprätthålla nödvändig kapacitet och kvalitet under en lång tid framöver. En ny robot kommer att mer än dubblera vår kapacitet, arbeta snabbare och ha ökad flexibilitet och utgör en essentiell del i vårt dagliga arbete. Med roboten kommer vi att kunna garantera en fortsatt högklassig provkvalitet nödvändig för såväl den nuvarande som den framtida medicinska forskningen

Liknande poster

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

Livskvalitetens fem i topp-lista

Ny teknik för forskning om enzymers roll vid cancerutveckling