Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positiva resultat med Venclyxto som kombinationsbehandling för patienter med akut myeloisk leukemi

AbbVie meddelar positiva resultat med Venclyxto (venetoklax) som kombinationsbehandling för patienter med akut myeloisk leukemi

  • Fas III-studien VIALE-A visade en statistiskt signifikant förbättring i de primära effektmåtten av total överlevnad (OS) och komplett remission (CR+Cri)
  • AML är en av de mest aggressiva och svårbehandlade blodcancersjukdomarna med en mycket låg överlevnad och få behandlingsalternativ1,2
  • Fullständiga resultat kommer att presenteras vid en framtida medicinsk kongress eller publiceras i en vetenskaplig tidskrift

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att fas III-studien VIALE-A (M15-656) med Venclyxto (venetoklax) i kombination med azacitidin jämfört med azacitidin i kombination med placebo, nådde sina primära effektmått för statistiskt signifikant förbättring av totalöverlevnad (OS) och komplett remission (CR+CRi) hos tidigare obehandlade patienter med akut myeloisk leukemi (AML) som inte kunde behandlas med intensiv kemoterapi. Med anledning av de positiva resultaten av totalöverlevnad vid den första interimsanalysen och enligt den förutbestämda planen för interimsanalys samt på rekommendation från en oberoende granskningskommitté, så kommer studieresultaten att rapporteras tidigt och studiedata kommer att skickas till läkemedelsmyndigheter världen över. Resultaten kommer att presenteras vid en framtida medicinsk kongress eller publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

– Under de senaste tre decennierna har det funnits få behandlingsalternativ för patienter med AML som inte kan tolerera intensiv kemoterapi eller en benmärgstransplantation, säger Neil Gallagher, läkare, PhD, ansvarig för läkemedelsutveckling på AbbVie. De positiva resultaten från VIALE-A stödjer den kliniska fördelen med Venclyxto plus azacitidin hos patienter med AML som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi, och visar på vår fortsatta strävan att förbättra behandlingsmöjligheterna för patienter med hematologiska maligniteter.

AML är en av de mest aggressiva och svårbehandlade blodcancersjukdomarna med en mycket låg överlevnad.1,2 Trots framstegen med tillgängliga terapier och vård, förblir den femåriga överlevnaden cirka 28 % för patienter som diagnostiserats med AML.3 AML förvärras vanligtvis väldigt snabbt, och på grund av ålder och samsjuklighet kan inte alla patienter genomgå intensiv kemoterapi.4 AML är den vanligaste akuta leukemin i världen.5 Uppskattningsvis lever för närvarande 160 000 människor med sjukdomen globalt sett, med en incidens på 103 nyinsjuknade personer per 100 000 invånare.5

Säkerhetsprofilen för kombinationen Venclyxto plus azacitidin överensstämde med den kända säkerhetsprofilen som observerats i tidigare fas I och fas II-studier samt för vart och ett av läkemedlen.

Baserat på fas I/II-studierna fick AbbVie i november 2018 accelererat godkännande i USA för Venclyxto i kombination med azacitidin, decitabin eller lågdos cytarabin (LDAC) för behandling av nydiagnostiserad AML hos vuxna som är 75 år eller äldre, eller som har samsjuklighet sAML, akut myeloom utesluter användning av intensiv kemoterapi. Godkännandet är beviljat även i Mexiko, Israel, Puerto Rico, Peru, Brasilien, Ryssland, Argentina, Guatemala, Uruguay, Libanon, Bahrain, Kazakstan, Panama, Saudiarabien, Taiwan, Australien, Qatar och Förenade Arabemiraten.

Fas III-studierna VIALE-A och VIALE-C (M16-043) genomfördes som bekräftande studier efter FDAs accelererade godkännande av Venclyxto inom AML 2018. I februari 2020 tillhandahöll AbbVie en uppdatering för fas III-studien VIALE-C med Venclyxto i kombination med LDAC jämfört med LDAC i kombination med placebo.

Om fas III-studien, VIALE-A (M15-656)

Totalt 443 obehandlade AML-patienter inkluderades varav 433 randomiserades in i den dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studien VIALE-A. Studien utvärderade effekten och säkerheten för Venclyxto i kombination med azacitidin (n = 287) jämfört med placebo i kombination med azacitidin (n = 146).6

Om Venclyxto (venetoklax)

Venclyxto är det första i en helt ny klass av läkemedel, som selektivt binder till och hämmar proteinet B-cellslymfom-2 (BCL-2). Hos en del blodcancersjukdomar och andra cancersjukdomar anrikas BCL-2 och förhindrar naturlig celldöd, så kallad apoptos. Venclyxto är en målstyrd behandling som blockerar BCL-2, så att apoptosprocessen återställs och cancercellerna kan dö.

Venclyxto i kombination med obinutuzumab, rituximab eller som monoterapi, är sedan tidigare godkänd för att behandla vuxna med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).7

Venclyxto i kombination med azacitidin eller decitabin eller lågdos cytarabin har i studier använts för att behandla vuxna med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som:

  • är 75 år eller äldre, eller
  • är 18-74 år och har andra medicinska tillstånd som utesluter användning av standard kemoterapi.

Personer med hög tumörbörda kan under behandling med Venclyxto utveckla onormala nivåer av vissakroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att stora mängder cancerceller bryts ner snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormal hjärtrytm eller krampanfall. Tillståndet kallas TLS (tumörlyssyndrom) och kan bli livshotande. Patienter ska alltid få förebyggande åtgärder, och finns det en ökad övergripande risk för TLS ska intensivare åtgärder sättas in.

Venclyxto kan orsaka allvarliga biverkningar såsom lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), dödsfall och allvarliga infektioner så som lunginflammation och blodförgiftning (sepsis).

De vanligaste biverkningarna som har setts i studier vid behandling med Venclyxto i kombination med azacitidin, decitabin eller lågdos cytarabin hos AML-patienter är lågt antal vita blodkroppar, illamående, diarré, lågt antal blodplättar, förstoppning, feber med lågt antal vita blodkroppar, lågt antal röda blodkroppar, blodförgiftning, utslag, yrsel, lågt blodtryck, feber, svullnad i armar, ben, händer och fötter, kräkningar, trötthet, andnöd, blödning, infektion i lungan, buksmärta, värk i muskler eller rygg, hosta och ont i halsen.

De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto hos KLL-patienter är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), lågt antal blodplättar, lågt antal röda blodkroppar, övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, hosta, muskel- och ledvärk, trötthet och svullnad i armar, ben, händer och fötter.

Venclyxto utvecklas av AbbVie och Roche. Det marknadsförs gemensamt av AbbVie och Genentech, en medlem av Roche Group, i USA och av AbbVie utanför USA. Tillsammans, är de båda företagen dedikerade till forskning kring BCL-2, och Venclyxto prövas i flera kliniska studier inom flera blodcancersjukdomar och andra cancersjukdomar. Venclyxto är godkänd i fler än 50 länder.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering för Venclyxto, se Fass.se.

Om AbbVie inom onkologi

AbbVies forskning inom onkologi och hematologi fokuserar på upptäckt och utveckling av målstyrda behandlingar för några av de mest utbredda och svårbehandlade cancerformerna. Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med cancerbehandling. Det gör vi genom att kombinera vår djupa kunskap inom biologi med banbrytande teknik, samt i samarbete med våra partners – forskare, kliniska experter, andra företag, intresseorganisationer och patienter. Vi utforskar även olika möjligheter för att hjälpa patienter att få tillgång till våra cancermediciner.

AbbVie har nu en portfölj av marknadsförda produkter och potentiella nya substanser inom fler än 20 olika cancerformer, vilka undersöks i fler än 300 kliniska studier över hela världen. För mer information om AbbVie inom onkologi – se abbvie.com/oncology.

Referenser:.
1. Döhner H, et al. Acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2015;373(12):1136-1152.
2. American Cancer Society (2018). Typical Treatment of Most Types of Acute Myeloid Leukemia (Except Acute Promyelocytic M3). https://www.cancer.org/cancer/acute-myeloid-leukemia/treating/typical-treatment-of-aml.html.
3. National Cancer Institute (2018). Acute Myeloid Leukemia – SEER Stat Fact Sheets. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html.
4. Pettit, K and Odenike, O. Defining and Treating Older Adults with Acute Myeloid Leukemia Who Are Ineligible for Intensive Therapies. Front Oncol. 2015; 5:250.
5. Puty, T.C., Sarraf, J.S., Do Carmo Almeida, T.C. et al. Evaluation of the impact of single-nucleotide polymorphisms on treatment response, survival and toxicity with cytarabine and anthracyclines in patients with acute myeloid leukaemia: a systematic review protocol. Syst Rev 8, 109 (2019).
6. ClinicalTrials.gov (2019). NCT02993523: A Study of Venetoclax in Combination With Azacitidine Versus Azacitidine in Treatment Naïve Subjects With Acute Myeloid Leukemia Who Are Ineligible for Standard Induction Therapy. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02993523
7. Produktresumé för Venclyxto, www.fass.se

Liknande poster

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...

Tepkinly EU-godkänt för vuxna med relapserande eller refraktär DLBCL

Läs mer...

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Läs mer...