Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

5-års data är nu publicerade för Braftovi® (enkorafenib) och Mektovi® (binimetinib) vid BRAF-muterat metastaserat eller lokalt avancerat malignt melanom1

I femårsuppföljningen av studien som nu har publicerats konstateras att resultaten överensstämmer med vad som har redovisats tidigare. 2 För kombinationsbehandlingen med Braftovi® (enkorafenib) plus Mektovi® (binimetinib) var totalöverlevnaden vid 5 år 35% jämfört med 21% för gruppen som fått vemurafenib (HR 0,64 (95% CI:0,50:0,81)).

Den progressionfria överlevnaden (primärt effektmått) var med enkorafenib plus binimetinib 14,9 månader i median jämfört med 7,3 månader för de vemurafenibbehandlade (HR, 0,51; 95% CI, 0,40:0,67).

Biverkningsmönstret för kombinationen visar resultat i linje med tidigare uppdateringar. Till de vanligare biverkningarna hör illamående, diarré, kräkningar och trötthet. Inga överraskningar eller bieffekter har tillkommit och kombinationen ökar inte heller risken för feber eller ljuskänslighet, vilket är vanliga biverkningar med andra behandlingsalternativ.

  • Det är viktigt att patienter som behandlas i studier följs upp under en längre tid. BRAF- + MEK-hämmare är ett huvudalternativ vid behandling av BRAF-muterat avancerat malignt melanom, och de nu presenterade långtidsresultaten styrker att effekten kvarstår i minst 5 år säger professor Gustav Ullenhag, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I fas III-studien Columbus ingick 577 patienter med BRAF-muterat, lokalt avancerat eller metastaserat malignt melanom. Studien var uppdelad i tre armar där patienterna antingen behandlades dagligen med enkorafenib plus binimetinib, enbart enkorafenib eller enbart med vemurafenib. Huvudsyftet var att jämföra skillnaden i tid till dess att cancern åter började växa, så kallad progressionsfri överlevnad. Fyra kliniker från Sverige deltog i studien; Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Gävle sjukhus. Behandling med enkorafenib plus binimetinib har funnits i Sverige sedan 2019.

Omkring hälften av alla patienter med malignt melanom har en mutation i BRAF-genen vilket gör att en viss signalväg ständigt är påslagen och orsakar tumörtillväxt. BRAF-hämmaren enkorafenib stänger av signalen vid ett protein som kallas BRAF och hindrar därmed signalen till tumörcellen att fortsätta växa. MEK-hämmaren binimetinib ges i kombination med enkorafenib och riktar in sig på samma signalsystem men stänger av ett annat protein, MEK. När de båda läkemedlen ges i kombination förstärks effekten. 1

Läs hela nyheten på Pierre Fabres webbsida

Liknande poster

Ebvallo får EU-kommissionens godkännande som första allogena T-cellsbehandling någonsin för vuxna och barn med EBV+ PTLD

CHMP ger ett positivt utlåtande för Ebvallo för behandling av Epstein-Barrvirus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom

Resultaten för CONTROL studien visar förbättrad tolerabilitet med Nerlynx med de undersökta metoderna för diarréprofylax