Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza reducerade risk för död med 31% vid BRCA1/2 eller ATM-muterad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Lynparza är den enda PARP -hämmaren som demonstrerat total överlevnad vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

MR kan halvera överdiagnostik vid prostatacancerscreening

Läs mer...

Calquence minst lika bra som Imbruvica med signifikant färre hjärt-kärlbiverkningar vid KLL

Läs mer...

Imfinzi visade exempellös överlevnad vid icke resekterbar lungcancer i stadium III med 43% av patienterna som överlevde fem år

Läs mer...