Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya metoder i kampen mot livmoderhalscancer

I Sverige vaccineras flickor mot vissa typer av HPV (humant papillomvirus). Kvinnor över 23 år erbjuds undersökning, så kallad screening, för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer (cervixcancer). ”Genom forskningen hoppas vi kunna bidra till den samlade kunskapen för att få till bättre laborativa metoder som kan hjälpa till vid förbyggande och behandling av livmoderhalscancer”, säger forskaren Malin Kaliff på Universitetssjukhuset Örebro.

Malin Kaliff, foto: Elin Abelson.

Det finns ett behov av bättre metoder inom screeningen och vid både uppföljning och behandling av de som drabbas av sjukdomen. HPV är orsaken till nästan alla fallen av den här typen av cancer.

– Målet för studierna som vi har gjort var att undersöka så kallade biomarkörer, en biologisk markör, som i förlängningen skulle kunna användas för detta. Vi har mestadels undersökt tumörprover från kvinnor som har insjuknat i cervixcancer men också tittat på prover från screeningen, säger Malin Kaliff, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Sämre prognos då tumören innehöll fler typer av HPV

Analyserna är till största del metoder där virusets eller kvinnans DNA studeras. De har bland annat undersökt vilka genotyper av viruset som finns representerade, om det finns flera olika virustyper i samma prov och hur stor virusmängden är.

Vissa genotyper är vanligare än andra. Den grupp som Malin Kaliff har studerat är den grupp som infekterar slemhinnan i livmodertappen. Det finns högrisktyper som kan leda till cancer och sen finns det lågrisktyper som kan ge könsvårtor men som vanligtvis inte leder till cancer.

– Vi såg att i gruppen med kvinnor med cervixcancer, hade kvinnorna med tumörer som innehöll flera typer av HPV sämre prognos jämfört med dem med en typ. Det skulle kunna vara en användbar prognostisk markör i framtiden, säger Malin Kaliff.

Idag vaccinerar man för nio genotyper. Två som orsakar vårtor och sju som orsakar cancer. Kartläggning av vilka HPV-genotyper som finns i gruppen kvinnor som ännu är ovaccinerade är en viktig kunskap som man sedan kan jämföra mot när de vaccinerade grupperna av kvinnor kommer in i screeningen.

Liknande poster

Cervixcancer efter implementering av primär HPV-screening i Region Skåne

Läs mer...

Dags att utrota livmoderhalscancer! – snart kan frukterna skördas av en intensiv utveckling inom screening

Läs mer...

mRNA-baserade HPV-test kan leda till lägre kostnader och färre onödiga kolposkopier

Läs mer...