Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Covid-19 hos cancerpatienter fokus för studie på Akademiska

Hur drabbas cancerpatienter under behandling av covid-19 jämfört med befolkningen i stort? Hur allvarlig blir infektionen och hur klarar de sig? Det är det övergripande målet för en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Ännu saknas nationell samsyn kring vilken cancerbehandling som är att föredra vid allvarlig covid-19.

Hur cancerpatienter drabbas av covid-19 är fokus för en studie vid Akademiska sjukhuset. Fotograf: Johan ALP

– Mycket är ännu okänt om hur cancerpatienter drabbas av covid-19. Detta hänger samman med att cancerbehandling i form av cytostatika, immunterapi, målsökande läkemedel och strålning starkt påverkar den allmänna hälsan och ökar risken för infektioner, inklusive virusinfektioner. Ofta rekommenderas patienterna att isolera sig och vidta försiktighetsåtgärder och följsamheten är generellt stor, säger Gunilla Enblad, professor och överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset som leder studien.

I studien inkluderas cirka 1 000 cancerpatienter under behandling vid Akademiska sjukhuset som får lämna olika biologiska prover. Personal från medverkande onkologiska kliniker utgör kontrollgrupp och får endast lämna serologiska prover. Forskarna kommer även att studera data från nationella cancerregister under perioden januari 2020 till mars 2021, eller när pandemin upphör. Dessa data kommer att jämföras med utfallet hos övriga befolkningen, bland annat vad gäller riskfaktorer, allvarlighetsgraden av covidinfektionen och hur det gått för patienterna.

Gunilla Enblad understryker att cancerbehandling ofta är akut nödvändig för att förlänga livet, undvika återfall och för vissa patienter bota sjukdomen.

– Vi vill studera hur cancerbehandling generellt påverkar hur svår covid-19-infektionen blir, om valet att sätta in intensiv behandling påverkas av pandemin samt om valet av behandling och resultatet påverkas vilket inte är känt idag. Det finns i nuläget ingen överenskommelse eller nationell samsyn kring vilken cancerbehandling som är att föredra vid allvarlig covid-19. Förhoppningen är att studien ska förbättra kunskapsläget, förklarar hon.

Liknande poster

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Ny studie ifrågasätter effekten av fertilitetsbevarande läkemedel under cancerbehandling