Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso förebygger återfall vid EGFR-muterad lungcancer

Tagrisso visar tydliga fördelar i behandlingen av patienter med muterad lungcancer (EGFR) i fas 3-studien Adaura.

Patienter med lokaliserad EGFR-positiv lungcancer fick hela 83 procents minskad risk för återfall om de efter kirurgin behandlades med det målriktade läkemedlet osimertinib.
Av patienter som tog Tagrisso var 89 procent sjukdomsfria efter två år att jämföra med 53 procent av de som behandlades med placebo. Resultaten presenterades nyligen på ASCO

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Nya fas II-data på WCLC: sotorasib ger tidig, kraftfull och varaktig respons hos patienter med KRAS-muterad lungcancer

Läs mer...

Tagrisso förlängde sjukdomsfri överlevnad oavsett tidigare adjuvant kemoterapi vid early-stage EGFR-muterad lungcancer

Läs mer...

Enhertu godkänd inom EU för behandling av HER2-positiv metastaserande bröstcancer

Läs mer...