Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso förebygger återfall vid EGFR-muterad lungcancer

Tagrisso visar tydliga fördelar i behandlingen av patienter med muterad lungcancer (EGFR) i fas 3-studien Adaura.

Patienter med lokaliserad EGFR-positiv lungcancer fick hela 83 procents minskad risk för återfall om de efter kirurgin behandlades med det målriktade läkemedlet osimertinib.
Av patienter som tog Tagrisso var 89 procent sjukdomsfria efter två år att jämföra med 53 procent av de som behandlades med placebo. Resultaten presenterades nyligen på ASCO

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Fortsatta framgångar för sototasib – starka överlevnadsdata på ASCO 2021

Läs mer...

Calquence minst lika bra som Imbruvica med signifikant färre hjärt-kärlbiverkningar vid KLL

Läs mer...

Imfinzi visade exempellös överlevnad vid icke resekterbar lungcancer i stadium III med 43% av patienterna som överlevde fem år

Läs mer...