Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso förebygger återfall vid EGFR-muterad lungcancer

Tagrisso visar tydliga fördelar i behandlingen av patienter med muterad lungcancer (EGFR) i fas 3-studien Adaura.

Patienter med lokaliserad EGFR-positiv lungcancer fick hela 83 procents minskad risk för återfall om de efter kirurgin behandlades med det målriktade läkemedlet osimertinib.
Av patienter som tog Tagrisso var 89 procent sjukdomsfria efter två år att jämföra med 53 procent av de som behandlades med placebo. Resultaten presenterades nyligen på ASCO

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Lynparza rekommenderad för godkännande vid BRCA-muterad metastaserad pancreascancer i EU

Läs mer...

Ett flertal studier med Enertu och Imfinzi rapporterade på ASCO

Läs mer...

Opdivo + Yervoy förbättrar den totala överlevnaden signifikant hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer

Läs mer...