Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso reducerade risken för återfall av hjärnmetastaser med 82% vid adjuvant behandling av tidig EGFR-muterad lungcancer

Data från fas III-studien ADAURA som presenterades vid ESMO förstärker den bevisade kliniska aktiviteten hos Tagrisso vid behandling av metastaser i CNS.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

ESMO Examination in Sweden

Läs mer...

Nya fas II-data på WCLC: sotorasib ger tidig, kraftfull och varaktig respons hos patienter med KRAS-muterad lungcancer

Läs mer...

Tagrisso förlängde sjukdomsfri överlevnad oavsett tidigare adjuvant kemoterapi vid early-stage EGFR-muterad lungcancer

Läs mer...