Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom

Snabbspår ska påskynda utredning vid misstänkt cancer med ospecifika symtom
I september införs ett snabbspår vid Akademiska sjukhuset för patienter i Uppsala län med ospecifika symtom som kan bero på cancer. Primärvården ska kunna remittera direkt till medicinmottagningen för snabbutredning. Syftet är att minska patienternas väntan till diagnos och behandling.


– Vi räknar med att ta emot den första remissen 1 september. Snabbspåret är ett led i vårt arbete med standardiserade vårdförlopp som syftar till korta ledtiderna vid misstanke om cancer. I dag saknas en remissinstans för patienter som inte har symtom från ett specifikt organ. Det gör att väntan till diagnos och behandling kan bli oskäligt lång eller att patienten tvingas söka vård akut och då måste läggas in på sjukhuset för utredning som egentligen skulle kunna skötas i öppenvården, förklarar Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin.

I Uppsala län har cirka 175 patienter per år ospecifika symtom som kan bero på cancer. För ungefär en femtedel handlar det om en cancersjukdom, men flertalet har andra sjukdomar.

– Det här är ett sätt att göra vården mer tillgänglig så att den som har cancersymtom snabbare får ett besked. Ingen ska behöva vänta i onödan, säger Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande.

Standardiserade vårdförlopp är en nationell satsning initierad av regeringen och SKL för perioden 2015-2018. Syftet är att korta ledtider och minska de regionala skillnaderna så att cancervården blir mer jämlik. I dag omfattas 18 diagnoser, bland annat bröstcancer, bukspottkörtelcancer, prostatacancer, lever- och lungcancer. Hittills har fem vårdförlopp införts nationellt och ytterligare 13 ska införas under 2016, bland annat allvarliga, ospecifika symtom som kan bero på cancer. Akademiska har redan infört flera av dessa 13 vårdförlopp.

För medicinmottagningen innebär standardiseringen att målet från en välgrundad misstanke om cancer tills patienten har avslutande samtal med läkare och erbjuds behandling på berörd klinik ska ta maximalt 22 dagar. En speciell enhet inom internmedicin bildas med ansvar för remisshantering och snabbutredning.

– Med en gemensam remissingång blir det tydligt både för läkare i primärvården och patienterna vem man ska vända sig till. Vårt ansvar blir att säkerställa att patienten inom tre veckor genomgår relevanta undersökningar i syfte att fastställa en diagnos, säger Sofia Bosdotter Enroth, specialistläkare i internmedicin.

Charlotta Hagström blir kontaktsköterska med ansvar för att informera och stötta patienterna under utredningstiden.

– Många patienter har haft symtom länge och mår dåligt av ovissheten. Det betyder mycket att ha någon att ringa och samråda med, framhåller hon.

FAKTA: Snabbspår till cancerutredning vid ospecifika symtom
* Målgruppen är patienter med ospecifika symtom som misstänks bero på cancer.
* Primärvården får en gemensam remissingång till medicinmottagningen för denna patientgrupp.
* En ny enhet inom internmedicin bildas med ansvar för remisshantering och snabbutredning. * Innan remiss skickas in ska noggrann anamnes och status samt basal blodprovstagning ha utförts av läkare inom primärvården.
* När remissen kommer in ska sjuksköterskebesök och tid för röntgen ordnas påföljande dag. Läkarbesök ska bokas inom tre dagar. Ambitionen är att patienterna så långt det är möjligt ska erbjudas flera undersökningar samma dag.
* Snabbutredning inom tre veckor kan omfatta röntgenundersökning, benmärgsprov och gastroskopi/endoskopi. Därefter remitteras patienten med fastställd cancerdiagnos vidare till berörd klinik för behandling/operation.