Imbruvica beviljas subvention för patienter med kronisk lymfatisk leukemi

IMBRUVICA® är ett nytt behandlingsalternativ som kan förändra livet för människor med blodcancerdiagnoserna kronisk lymfatisk leukemi (KLL) [2]. Det är ett särläkemedel som riktar sig till en begränsad, men mycket allvarligt sjuk, patientgrupp. Effekten varierar i studier beroende på typ av blodcancer, men handlingen förlänger livet väsentligt för patienter med KLL och MCL [2, 3]. Tumörernas storlek minskar snabbt, vilket också betyder skyndsam klinisk förbättring för patienter med stor tumörbörda [2, 3].

Oralt läkemedel som kan tas hemma
Eftersom IMBRUVICA® inte är ett cellgift – utan en molekyl som målinriktat påverkar de maligna cellerna – är biverkningsprofilen mildare än för konventionella terapier. IMBRUVICA®, intas i form av en kapsel en gång om dagen, behandlingen behöver alltså inte kombineras med cellgifter eller ske på sjukhus [4].

− Det är glädjande att subvention har beviljats för KLL-patienter. Med Imbruvica kan dessa svårbehandlade patienter få möjlighet att både leva längre och må bättre under behandlingstiden. Vår förhoppning är att även behandling vid MCL kan komma att ingå i läkemedelsförmånen på sikt, säger Anna Käll, Public Affairs Leader på Janssen.

IMBRUVICA® är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, vid följande indikationer [4]:

  • behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom
  • vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi som har fått minst en tidigare behandling
  • som förstagångsbehandling till KLL-patienter som har kromosomavvikelse av typen 17p-deletion eller TP53-mutation, och inte är lämpliga för immuno-kemoterapi.

Subventionen omfattar enligt beslutet inte patienter med mantelcellslymfom, då TLV anser att det i dag råder för stor osäkerhet i den hälsoekonomiska analysen för denna indikation.

IMBRUVICA® har utvecklats av Cilag GmbH International (en del av Janssens läkemedelsföretag) och Pharmacyclics LLC. Inom den Europeiska Unionen tillhandahålls produkten av Janssen.