Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza reducerade risk för död med 31% vid BRCA1/2 eller ATM-muterad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Lynparza är den enda PARP -hämmaren som demonstrerat total överlevnad vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Imfinzi + nya immunoterapier förbättrade kliniska utfall vid icke resekterbar NSCLC i stadium III

Läs mer...

Min vårdplan inom cancerområdet har uppdaterats för sex diagnoser

Läs mer...

Imfinzi och tremelimumab plus kemoterapi förbättrade PFS och OS vid NSCLC i stadium IV

Läs mer...