Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Webbutbildning ska stötta arbetet med cancerrehabilitering

För att stödja regionerna i att arbeta mer strukturerat med cancerrehabilitering, enligt det uppdaterade vårdprogrammet, lanserar RCC i samverkan en ny webbutbildning. Utbildningen vänder sig till personal som arbetar med patienter med cancer inom specialistsjukvården och är kostnadsfri.Skärmdump

— Cancerrehabilitering är ett prioriterat vårdområde. Det är bland annat tydligt i årets överenskommelse mellan SKR och regeringen som omfattar mer medel än tidigare år. En central del för att vidareutveckla cancervården är att skapa tydligare strukturer för arbetet med cancerrehabilitering, samt att regionerna implementerar och arbetar enligt det uppdaterade vårdprogrammet. Den nya webbutbildningen är en viktig stöttepelare i det fortsatta arbete, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid SKR.

Webbutbildningen vänder sig främst till specialistsjukvården, exempelvis kontaktsjuksköterskor, och utgår från det uppdaterade vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Den finns tillgänglig för samtliga regioner och tydliggör vad ett strukturerat arbetssätt innebär samt dess betydelse för främjande av patientens rehabilitering. I materialet tydliggörs även hur aktiva överlämningar kring rehabilitering kan genomföras samt vilka verktyg och bedömningsunderlag som kan användas för att kartlägga patientens behov.

— Målet med webbutbildningen är att stärka specialistpersonalens kunskap om hur man kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdom och behandling. Förhoppningsvis bidrar utbildningen till ökad motivation och inspiration för att skapa och vidareutveckla strukturerade arbetssätt. Det, i sin tur, bidrar till en förbättrad cancerrehabilitering och ökad livskvalitet för patienterna, såväl innan, under och efter avslutad cancerbehandling, säger Heléne Öberg, verksamhetsutvecklare RCC Syd samt ordförande nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering.

— En fördel är att utbildningen är flexibel och kan delas upp på flera tillfällen. Utförda steg sparas vilket gör att man enkelt kan återgå till materialet när det passar. Dessutom finns både en individuell del och en del vilken fungerar som arbetsmaterial för ett helt team. Syftet med uppdelningen är att enklare hitta en gemensam struktur för cancerrehabilitering i verksamheten. Det kan också stärka samarbetet mellan berörda professioner genom att aktivt involvera och lämna över till varandra, avslutar Heléne Öberg.