Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vätskebiopsi vid diagnostik av äggstockscancer

I denna rapport från SBU sammanställs det aktuella kunskapsläget rörande vätskebiopsier vid diagnostik av äggstockscancer. Äggstockscancer är en svår sjukdom med hög dödlighet. Prognosen är till stor del beroende av tidig diagnostik, vilket ofta är svårt då symtomen till en början är både vaga och svårfångade.

Sammanfattning

Vätskebiopsier tas från en kroppsvätska, vanligen blod. Provtagningen kan utföras på symtomfria kvinnor, kvinnor med oklara symtom eller kvinnor med förhöjd risk för sjukdomen. Analysmetoderna kan mäta mycket små koncentrationer av tumörmarkörer (exempelvis arvsmassa, proteiner, med flera). Kroppsvätskan skulle kunna ses som ett uppsamlingskärl för substanser som kommer från tumören. Teoretiskt skulle metoden kunna ställa diagnosen träffsäkert och tidigt samt för patienten helt riskfritt. Idag sker klinisk diagnostik genom mikroskopisk undersökning av vävnadsprover. Man undviker nålbiopsiering mot tumörmisstänkt cysta eftersom det ökar risken för spridning av tumörceller.
Bild: Pixabay

Idag finns ingen tumörmarkör med tillräcklig träffsäkerhet som ensam kan användas för diagnosställande. Till skillnad från vid diagnostik av andra solida tumörer, exempelvis bröst- och lungcancer, utförs inte regelmässig biopsiering vid misstänkt lokaliserad äggstockscancer då spridningsrisken är stor och försämrar prognosen. Detta särskiljer således äggstockscancer från flertalet andra maligna tillstånd med solida tumörer och ökar därmed behovet av en ny form för diagnostik.

Vår sonderade litteratursökning mellan åren 2012 och 2023 visade utifrån publicerade systematiska översikter otillräckligt med välgjorda primärstudier för att genomföra en egen systematisk översikt.

Vi har inte kunnat värdera den samlade diagnostiska träffsäkerheten på ett vetenskapligt tillförlitligt vis för olika typer av analyser av vätskebiopsier då publicerade studier har uppvisat en betydande variation avseende population, kontrollgrupper, studiedesign, vad man analyserar och analysmetoder.

Fler och större välgjorda studier behövs innan de olika närbesläktade metoderna kan utvärderas. Vätskebiopsier är således ännu inte mogna för klinisk diagnostik av äggstockscancer.

Fotnot: SBU. Vätskebiopsi vid diagnostik av äggstockscancer. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2024. SBU Bereder 376. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/376

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Pernilla Dahm-Kähler, professor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet
  • Anders Edsjö, med dr, överläkare Region Skåne, Lunds universitet
  • Anders Ståhlberg, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet

Kansli

  • Jan Holst, projektledare
  • Helena Domeij, biträdande projektledare
  • Sigurd Vitols, biträdande projektledare
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
  • Irini Åberg, projektadministratör
  • Jenny Berg, hälsoekonom
  • Jenny Odeberg, projektansvarig chef