Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”Varje patient är unik, och det behöver rehabiliteringen också vara”

Hur kan rehabiliteringen efter bröstcancer skräddarsys utifrån patientens behov? Marlene Malmström, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, forskar om detta och har tillsammans med kollegor tagit fram en modell för individanpassad rehabilitering.

Marlene Malmström, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, har tillsammans med kollegor tagit fram en modell för individanpassad rehabilitering efter bröstcancer.

Redan för många år sedan upplevde Marlene Malmström att det fanns mer att göra för att förbättra rehabiliteringen av patienter med cancer. Både diagnostik och behandling utgick alltmer från individens behov, men rehabiliteringen hängde inte med i den utvecklingen.

– Efter en cancerbehandling ska patienterna återgå till livet. Vad man behöver för stöd i den återgången kan se olika ut. Varje patient är unik, och det behöver rehabiliteringen också vara. Därför behöver rehabiliteringen också individanpassas.

Systematiskt tillvägagångssätt
I sitt forskningsprojekt ReScreen har hon tillsammans med kollegor tagit fram en modell för individanpassad rehabilitering. Modellen bygger på att patientens unika behov av rehabilitering ska identifieras på ett systematiskt sätt, redan innan det första behandlingstillfället. Sedan ska rehabiliteringsplanen fortlöpande uppdateras och justeras under behandlingstiden.

– Traditionell rehabilitering bygger ofta på den medicinska och kirurgiska behandlingen snarare än på individuella behov och bygger till stor del på att patienten själv kontaktar sin kontaktsjuksköterska om man har problem med något, säger Marlene Malmström och fortsätter:

– Med modellen vi tagit fram använder sjukvården i stället evidensbaserade instrument för att utvärdera vad det är för unika behov patienten har och matchar sedan dessa med de mest effektiva rehabiliteringsinsatserna.

Exempel på frågor som vården behöver ställa är: Vilka hänsyn behöver tas utifrån patientens behov, situation eller förutsättningar? Finns det existentiella frågor som behöver lyftas? Hur ser det sociala nätverket ut? Tillsammans skapas en skräddarsydd rehabiliteringsplan med en kontaktsjuksköterska, som följer patienten hela året.

Anslag från Cancerfonden
ReScreen startade med förstudier 2015. Sedan 2019 har studien inkluderat drygt 640 patienter vid Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett. Marlene Malmström har nu fått ett anslag på drygt 3,6 miljoner kronor från Cancerfonden, ett anslag som innebär att hon kan fortsätta bedriva sin forskning. Hon kommer att fortsätta studera hur modellen fungerar för patienter med bröstcancer och på sikt utvärdera resultaten.

– Vi har redan gjort en del kvalitativa utvärderingar och kan se att den första kontakten, tidigt i behandlingsförloppet, är väldigt viktig. Vi kan också se att behoven förändras över tid, och att de patienter som ingår i studien upplever att de får bra stöd längs vägen.

Liknande poster

Satsning inom ultraljudsverksamheten kapade köerna till undersökning

VR-glasögon inom barnsjukvården ger tryggare barn

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik