Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vårdprogrammet för KLL reviderat

Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har genomgått en mindre revidering som godkändes av RCC i samverkan den 24 november 2020.

Den nya versionen av vårdprogrammet innehåller:

  • Enbart uppdatering av behandlingsdelen.
  • Studier visar på att vid primärbehandling med venetoklax+ obinutuzumab hos KLL med omuterad IGHV ger förlängd PFS (kap 10:1:1).

Kronisk lymfatisk leukemi är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna. Data från det svenska nationella KLL-registret visar att ca 500 personer årligen insjuknar i KLL i Sverige. Medianålder vid diagnos är 71 år. Cirka 30 procent av patienterna är yngre än 65 år vid diagnos och sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor.

Läs det reviderade vårdprogrammet här

Liknande poster

Geografiska och socioekonomiska skillnader vid screening för livmoderhalscancer

Läs mer...

Nya långtidsdata för Venclyxto vid KLL

Läs mer...

Vi behöver bort från punktinsatser och få mer forskning om cancerprevention

Läs mer...