Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vanligare med sexuella problem hos vuxna som fått tung cancerbehandling som barn

Att ha fått tung cancerbehandling som barn ökar risken för sexuella problem i ung vuxen ålder. Unga män som tidigare behandlats för barncancer har också mer sexuella problem än andra. Det framgår av en ny studie genomförd av forskare vid Uppsala universitet. Studien visar också att färre unga vuxna som behandlats för barncancer har en partnerrelation.

Studien som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of European Cancer vände sig till alla unga (19-40 år) män och kvinnor i Sverige som behandlats för barncancer. Omkring 2500 personer besvarade ett frågeformulär som bland annat handlade om sexuell funktion. Forskarna jämförde sedan resultaten med svaren från en grupp personer i samma ålder som inte har haft cancer. Klinisk information inhämtades från Svenska Barncancerregistret och lades in i forskarnas analyser.

Mer än hälften av kvinnorna (57 procent) och en tredjedel av männen (35 procent) rapporterade sexuella problem inom något område. När forskarna jämförde dessa siffror med gruppen som inte haft cancer såg de inte särskilt stora skillnader, men vissa grupper av cancerpatienter stack ut. De som fått tung cancerbehandling och män som hade haft cancer som barn, hade mer sexproblem än jämförelsegruppen.

Till gruppen som fått tung behandling hörde patienter som fått en kombination av olika behandlingar till exempel strålning och cytostatika. Hit räknades också de som genomgått en benmärgstransplantation och många med bentumörer. De sexuella problemen kunde till exempel handla om lågt intresse för att ha sex, erektionsproblem eller torra slemhinnor.

– Dessutom såg vi att de som var oroliga, nedstämda och/eller hade en negativ kroppsuppfattning, oftare hade sexuella problem. Mot bakgrund av detta är det viktigt att sjukvården följer upp sex och intimitet hos tonåringar som lämnar barnsjukvården. Vi föreslår också att den här gruppen erbjuds hjälp att bearbeta känslor för den egna kroppen, säger Lena Wettergren, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

I samma studie kunde forskarna också se att det var en betydligt lägre andel av barncancer-gruppen som hade en partnerrelation än jämförelsegruppen. Det var en skillnad på ungefär 10 procent för både män och kvinnor. Även det resultatet indikerar att det är angeläget att stödja unga personer som har haft barncancer.

Vid Uppsala universitet pågår omfattande forskning om psykosociala konsekvenser av barncancer och den kliniska vården för den här patientgruppen på Akademiska sjukhuset utvecklas hela tiden.

– Vi har till exempel utvecklat en webbaserad intervention som innehåller både information och övningar av olika slag som bland annat syftar till att hjälpa personer att acceptera sin kropp, säger Lena Wettergren.

Referens:Hovén, E. et al.(2021) Sexual dysfunction in young adult survivors of childhood cancer – A population-based study, Journal of European Cancer. DOI: 10.1016/j.ejca.2021.06.014

Liknande poster

Målsökande radioaktiva läkemedel mot cancer väcker stort intresse

Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus

Segern till Lund i Forskar Grand Prix för fjärde gången i rad!