Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vanligare med äggstockscancer efter äggledarinflammation

Kvinnor som drabbas av äggledarinflammation löper större risk att utveckla äggstockscancer. Den vanligaste orsaken till äggledarinflammation är klamydiabakterien Chlamydia trachomatis. Mer forskning behövs för att undersöka sambandet mellan bakterien, äggledarinflammation och äggstockscancer.

Äggstockscancer drabbar drygt 700 kvinnor om året i Sverige. Sjukdomen ger ofta få eller inga symtom i tidigt skede och det finns inga validerade metoder för screening. Det gör att när cancern väl upptäcks har tumören ofta spridit sig och är svår att behandla. Därför är det viktigt att hitta bakomliggande orsaker och modifierbara riskfaktorer för sjukdomen, så att den kan förebyggas eller upptäckas tidigare.

Äggledarinflammation har sedan tidigare föreslagits som en riskfaktor för äggstockscancer. Sarah Jonsson, Institutionen för klinisk vetenskap, har för en avhandling undersökt huruvida äggledarinflammation och klamydiabakterier har samband med risken för att utveckla s.k. epiteliala äggstockstumörer, som utgör cirka 90 % av alla fall av äggstockscancer.

Högre risk

Resultaten visar att kvinnor med tidigare äggledarinflammation löper högre risk att utveckla äggstockscancer. När det gäller kopplingen till klamydiabakterien var resultaten inte entydiga. I studien påvisades klamydiabakteriens DNA i äggstocksvävnad från kvinnor med äggstockscancer men inte hos kvinnor med s.k. borderlinetumörer eller godartade tumörer.

– Underlaget är dock så pass litet att man inte kan dra några definitiva slutsatser. Vår studie med klamydiabakteriens antikroppar i blodprover kunde inte påvisa någon association med senare risk för äggstockscancer, vilket tidigare studier har gjort. Resultaten ger anledning att undersöka sambandet mellan äggstockscancer och klamydiabakterien med en annan mer specifik klamydiaantikropp, säger Sarah Jonsson.

Fler faktorer än bakterier

En annan upptäckt är att upprepade äggledarinflammationer var förknippat med en ännu större riskökning för cancer. Dessutom skilde sig associationen åt mellan de olika subtyperna av äggstockscancer.

– Resultaten från avhandlingen ger oss en bättre förståelse av sambandet mellan äggledarinflammation och ökad risk för äggstockscancer, men fler och större studier behövs. Det verkar som att sambandet mellan äggledarinflammation och äggstockscancer beror på fler faktorer än enbart klamydiabakterier. Det krävs dock ytterligare studier för att bedöma om det finns ett orsakssamband samt om äggledarinflammation påverkar prognosen vid äggstockscancer, säger Sarah Jonsson.

Liknande poster

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI