Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Utredning och behandling fördröjdes för cancerpatienter

På grund av för långa väntetider till utredning och behandling för patienter med urotelial cancer (cancer i urinblåsa, njurbäcken eller urinledare) anmäler Skånes universitetssjukhus 18 fall enligt lex Maria. Det går inte att utesluta att väntetiderna i flera av fallen kan ha lett till att patienterna drabbats av allvarliga vårdskador.


Skånes universitetssjukhus anmälde under hösten 2018 respektive 2019 sammanlagt 17 fall enligt lex Maria som rörde långa väntetider för patienter med diagnosen urotelial cancer.
Flera åtgärder sattes in för att korta väntetiderna som följts noga och i det uppföljande arbetet har ytterligare 18 fall identifierats.

– Jag beklagar djupt att väntetiderna påverkat patienterna och det lidande det inneburit. Det rör sig om en väldigt allvarlig sjukdom och det är svårt att säga i vilken utsträckning som fördröjningarna har påverkat patienternas prognos. Men väntetiderna har varit för långa i de här fallenoch därför anmäler vi dem enligt lex Maria, säger Jenny Hellfalk, verksamhetschef för urologi på Skånes universitetssjukhus.

Fördröjningar i olika steg
Fördröjningarna inträffade under perioden 2018-2021. Patienterna, 15 män och 3 kvinnor i 50- till 80-årsåldern, hade alla en aggressiv typ av urotelial cancer med hög risk för spridning, återfall och dödlig utgång. De långa väntetiderna kan i en del fall ha bidragit till spridd och en mer svårbehandlad sjukdom. I nio av fallen avled patienterna av sin cancersjukdom.

De långa väntetiderna berodde på mindre fördröjningar i olika steg i vårdkedjan inom verksamheter på Skånes universitetssjukhus, och i fem av fallen även i verksamheter på andra sjukhus i regionen. Det rör sig om fördröjningar i utredning, bedömning vid multidisciplinär konferens samt fördröjningar till kirurgi, strålbehandling eller behandling med cellgifter.

– Det rör sig om små fördröjningar i olika steg men som sammantaget blir för långa vilket kan ha påverkat sjukdomsförloppen eller riskerat att göra det, säger Jenny Hellfalk.

Åtgärder för att korta väntetiderna
Alla berörda verksamheter har utrett och tagit fram handlingsplaner för att korta väntetiderna. Inom urologiverksamheten arbetar man med att öka tillgängligheten genom förbättrad planering. Man har även anställt ytterligare en kontaktsjuksköterska och utbildat fler sjuksköterskor i att utföra cystoskopier för att kunna undersöka fler patienter.

Fördröjningar inom Bild och funktion har berott på brist på radiologer. Verksamheten har arbetat med att anställa fler och även med att själva utbilda radiologer.

Liksom vid tidigare anmälningar enligt lex Maria 2018 och 2019 har brist på anestesi- och operationssjuksköterskor varit en bidragande faktor till de längre väntetiderna. Bristen har lett till begränsad tillgång till operationstider. Inom intensiv- och perioperativ vård har man arbetat med kösatsningar för att korta väntetiderna, med nyrekrytering av sjuksköterskor och även gjort en översyn av nya arbetssätt för att använda operationssalarna på ett mer effektivt sätt.

Svårt att uppfylla ledtider
Det är fortfarande svårt att uppfylla ledtiderna inom det standardiserade vårdförloppet. Verksamheten arbetar kontinuerligt, självständigt och i dialog med övriga berörda verksamheter, med uppföljning och förbättringsarbete.

– Vi fokuserar särskilt på att tidigt identifiera de patienter som har en allvarlig urotelial cancer för att påskynda utredningen och minimera den sammanlagda väntetiden, säger Jenny Hellfalk.