Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se. Vårdprogrammet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter dessa patienter före, under och efter behandling.

Tjock- och ändtarmscancer är globalt sett den tredje vanligaste cancerformen. I Sverige rör det sig om cirka 6000 fall årligen.

Patienterna handläggs av många olika professioner. Primärvård, radiologi, endoskopi, patologi, kirurgi och onkologi bidrar alla till bästa möjliga behandling för varje enskild patient. Den multidisciplinära konferensen (MDK) är central i arbetet.

Bärbel Jung Vårdprogramsordförande

‒ Före operation behandlas drygt hälften av ändtarmscancerpatienterna med cytostatika och/eller strålbehandling. Det är en stor ökning jämfört med praxis på 80-talet berättar Bärbel Jung, som är ordförande i vårdprogramgruppen.

‒ Det är troligt att andelen tjocktarmscancerpatienter som behandlas onkologiskt innan kirurgi också kommer att öka.Ett beslut om att införa screening för tjock- och ändtarmscancer, har tagits nationellt och implementering av screening pågår i Sveriges alla regioner.

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) innebär en standardiserad utredning vid välgrundad misstanke om tjock- och ändtarmscancer.

Förändringar jämfört med tidigare version

Dessa förändringar är gjorda i det reviderade nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer:

  • Adjuvant cytostatikabehandling rekommenderas i tre i stället för sex månader, om risken för återfall är låg.
  • Färre patienter med ändtarmscancer kommer att rekommenderas strålbehandling före operation.
  • Patienter med ändtarmscancer som fått onkologisk behandling före operation och uppvisar total tumörtillbakagång kan erbjudas uppföljning med magnetkameraröntgen och endoskopi i täta intervaller, inom ramen för en nationell studie.
  • Ökad molekylärpatologisk testning för behandlingsprediktion och onkogenetisk bedömning.
  • Uppdatering till TNM 8, ett internationellt klassifikationssystem för att beskriva tumörens morfologi och stadium.
  • FDG-PET-DT är ej obligat vid utredning inför operation av dottertumörer, i syfte att bota.
  • Samtliga patienter som är aktuella för kurativt syftande leverkirurgi p.g.a. dottertumörer ska bedömas vid MDK där leverkirurg deltar.
  • Kapitlet kring onkologisk behandling av ändtarmscancer före operation har uppdaterats baserat på resultat från RAPIDO-studien.
  • I samband med utvärdering av behandlingseffekt efter preoperativ onkologisk behandling utförs DT thorax-buk för utredning av dottertumörer.

Den första versionen av detta vårdprogram skrevs med utgångspunkt i Socialstyrelsens riktlinjer från 2014. Riktlinjerna kommer inte att uppdateras, vilket innebär att det kan finnas skillnader mellan vårdprogrammets rekommendationer och Socialstyrelsens riktlinjer. I de fallen är det vårdprogrammets rekommendationer som bör följas.

Ta del av vårdprogrammet i Kunskapsbanken

Ordförklaringar

Adjuvant behandling = tilläggsbehandling som ges för att motverka återfall i en sjukdom.

Cytostatika = läkemedel som på olika sätt hämmar cancerceller.

FDG-PET-DT = fluorodeoxyglukos, positronemissionstomografi och datortomografi.

MRT = Magnetresonanstomografi.

RAPIDO en studie som jämför återfall och överlevnad mellan tidigare radiokemoterapi med kort strålning ihop med kombinationscytostatika vid lokalt avancerad ändtarmscancer.

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd