Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat vårdprogram för lungcancer

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer har uppdaterats. Den största förändringen i 2021 års upplaga är ett helt omskrivet kapitel för omvårdnad och rehabilitering vid lungcancer. Detta kapitel har utarbetats av en författargrupp med bred kompetens inom omvårdnad och rehabilitering.

Utöver det har ett nyskrivet kapitel om psykosocialt omhändertagande lagts till i vårdprogrammet och samtliga behandlingskapitel har uppdaterats. Kapitlet Läkemedelsbehandling vid lungcancer är det kapitel som genomgått den mest märkbara förändringen, där den största förändringen gäller behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer.

Vid behandlingsprediktiva mutationer rekommenderas nu andra eller tredje generationens tyrosinkinasinhibitorer framför de äldre preparaten. Antalet preparat i första linjens behandling har utökats med nya godkända preparat. Immunterapi i kombination med cytostatika rekommenderas i första hand till patienter med metastaserad såväl småcellig som icke-småcellig lungcancer utan behandlingsprediktiva mutationer. För första gången tillförs en dubbelimmunterapi i kombination med cytostatika till de sedan tidigare rekommenderade kemoimmuterapiregimerna för icke-småcellig lungcancer.

Ytterligare förändringar jämfört med tidigare version kan du läsa om i inledningskapitlet i vårdprogrammet.

Nationellt vårdprogram lungcancer, Kunskapsbanken

Liknande poster

Geografiska och socioekonomiska skillnader vid screening för livmoderhalscancer

Läs mer...

Fördjupade insikter om förvärvad läkemedelsresistens vid KRAS G12C-muterad cancer

Läs mer...

Vi behöver bort från punktinsatser och få mer forskning om cancerprevention

Läs mer...