Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat vårdprogram för Hodgkins lymfom

Nu finns ett uppdaterat nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom. Vårdprogrammet fastställdes av RCC i Samverkan den 8 februari 2022. Det första nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom togs fram 2017, innan dess fanns nationella riktlinjer.

I Sverige insjuknar ca 200 personer årligen i Hodgkins lymfom. En majoritet av dessa är unga vuxna men sjukdomen förekommer också hos äldre och barn.

I denna uppdaterade version av vårdprogrammet har några förändringar av behandlingsprinciperna genomförts:

  • Möjligheten att behandla med cytostatika i form av eskalerad BEACOPP vid återfall efter 2 månader ABVD och strålbehandling 20 Gy har återinförts.
  • PD-1-hämmare har införts för patienter som inte svarar på första linjens återfallsbehandling. Detta är i enlighet med ny indikation.
  • Mindre ändringar har gjorts i uppföljning och kvalitetsindikatorer.

Utan behandling är Hodgkins lymfom en dödlig sjukdom, men med modern behandling är prognosen i allmänhet god och en majoritet av patienterna botas. Eftersom de flesta patienter är unga och andelen botade patienter är hög är det viktigt att försöka minska sena biverkningar av behandlingen. Optimal primärbehandling och fungerande uppföljning på lång sikt är därför av största vikt.

Behandlingsresultaten kan framöver förbättras ytterligare med hjälp av nya läkemedel, och vårt mål med detta vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till likvärdiga behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort.

Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom, Kunskapsbanken

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd