Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat vårdprogram bukspottkörtelcancer

Det nationella vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer har reviderats och fastställts av RCC i samverkan.

Den uppdaterade versionen innehåller förändringar när det kommer till adjuvant (tilläggsbehandling) och palliativ onkologisk behandling. Här finns även ytterligare evidens för kirurgisk inklusive neoadjuvant behandling och kirurgisk postoperativ vård.

Patologins roll har i denna version utvecklats och blivit tydligare. Kapitel som omfattar egenvård och diagnosen IPMN har uppdaterats. Cancerföreningen PALEMA (patientorganisationen för cancer i pankreas, lever/galla och matstrupe/magsäck) har ett avsnitt om egenvård och patientupplevelser som också är uppdaterat.

En regional centralisering rekommenderades av Regionalt cancercentrum (RCC) och beslutades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2017. Samtidigt togs beslut om att lokalt avancerad pankreascancer med behov av artärrekonstruktion ska koncentreras till två enheter, Stockholm och Göteborg. I dessa fall ska ingreppet utföras under kontrollerade studieformer, efter behandlingsrekommendation i nationell multidisciplinär konferens (MDK).

Nationellt vårdprogram bukspottskörtel, Kunskapsbanken.

Liknande poster

Nytt avstamp i satsningen för en jämlik cancerrehabilitering

Läs mer...

Makrofager en möjlig förklaring till könsskillnader vid pankreascancer

Läs mer...

Nya arbetssätt för ökad tillgänglighet

Läs mer...