Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat nationellt vårdprogram för prostatacancer

En reviderad version av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer finns nu publicerat på cancercentrum.se. Ny riskgruppsindelning och utökad indikation för remiss till onkogenetisk mottagning är några av nyheterna.

Den reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes av RCC i samverkan den 13 april 2021. Nedan redogörs för några av de viktigaste nyheterna jämfört med 2020 års version.

Ny riskgruppsindelning

Den tidigare riskgruppen högriskcancer har delats upp i grupperna hög och mycket hög risk. Vårdprogrammet rekommenderar utredning med DT buk enbart vid mycket hög risk, vilket minskar antalet DT .

Utökad indikation för remiss till onkogenetisk mottagning

Män med mutation i BRCA 2 har kraftigt ökad risk för att drabbas av snabbt förlöpande prostatacancer i förhållandevis unga år. Bara en liten andel av mutationsbärarna är identifierade.

Vårdprogrammet rekommenderar därför nu att män med förhöjd risk för att vara mutationsbärare erbjuds remiss till onkogenetisk mottagning för att diskutera genetisk testning. Denna grupp definieras som män som före 60 års ålder diagnostiseras med prostatacancer med metastaser och/eller Gleasonmönster 5, och som har en eller flera med förstagradssläktingar med cancer i bröst, äggstock, prostata eller bukspottkörtel. Av dessa har 5-10 procent en mutation i BRCA 2. Att identifiera dessa män kan vara av betydelse både för deras egen behandling och för deras släktingar.

Hänvisa till kurator

Vårdprogrammet rekommenderar nu tydligare att alla vårdenheter som utreder och behandlar patienter med prostatacancer bör kunna hänvisa till en kurator.

Patologi och aktiv monitorering

Gleasonmönster 4 med kribriformt utseende har sämre prognos än andra former av Gleasonmönster 4. Eventuellt kribriformt mönster ska nu alltid anges i PAD-utlåtandet. Aktiv monitorering är olämpligt för män med inslag av kribriformt monster i sin cancer. Även perineural infiltration av cancern talar emot aktiv monitorering.

Stigande PSA vid singelbehandling med bikalutamid

I ett helt nytt avsnitt finns rekommendationer som kan vara av värde för denna patientgrupp.

PSMA-PET/DT

PSMA-PET/DT finns nu vid samtliga svenska universitetssjukhus. Undersökningen har betydligt högre sensitivitet och specificitet för att detektera metastaser än datortomografi och skelettskintigrafi. Trots att det ännu saknas evidens för vilken nytta en eventuell ändring av behandlingen har för patienterna kan PSMA-PET/DT övervägas vid hög risk för metastatiskt återfall efter radikal prostatektomi, om strålbehandling är aktuell i frånvaro av metastasmisstänkta fynd. Andra modaliteter för bilddiagnostik bör inte användas i denna situation.

PSMA-PET/DT är ett alternativ till utredning med datortomografi och skelettskintigrafi vid prostatacancer med hög eller mycket hög risk, men med reservationen att det är oklart hur begränsad metastasering detekterad med PSMA-PET/DT bör påverka behandlingen.

Ta del av hela det reviderade vårdprogrammet:
Nationellt vårdprogram prostatacancer, Kunskapsbanken

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening