Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterade resultat från HER2CLIMB-studien med Tukysa hos patienter med HER2-positiv bröstcancer och hjärnmetastaser

Seagen tillkännager uppdaterade resultat från den pivotala HER2CLIMB-studien som utvärderar Tukysa (tukatinib) hos patienter med HER2-positiv bröstcancer och hjärnmetastaser

Explorativa analyser från den pivotala HER2CLIMB-studien visar att patienter med stabila och aktiva hjärnmetastaser behandlade med en Tukysa-regim bibehöll en överlevnadsfördel efter ytterligare 15,6 månaders uppföljning.

BOTHELL, Washington – 8 december 2021 – Seagen Inc. (Nasdaq:SGEN) tillkännagav idag presentationen av nya data från explorativa analyser från den pivotala HER2CLIMB-studien som visade att förbättring av total överlevnad (OS) bibehölls efter ytterligare 15,6 månaders uppföljning när Tukysa (tukatinib) kombinerades med trastuzumab och kapecitabin hos patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer (MBC) som hade stabila eller aktiva hjärnmetastaser. Denna data presenterades idag i en spotlightposter (abstract #PD4-04) vid 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS).

– Risken för bröstcancer som sprids till hjärnan är mer uttalad för patienter med aggressiva subtyper av bröstcancer, inklusive HER2-positiv bröstcancer”, säger Nancy U. Lin, M.D., Director of the Metastatic Breast Cancer Program in the Susan F. Smith Center for Women’s Cancers at Dana-Farber in Boston, MA. ”Dessa analyser ger ett hoppfullt resultat för patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer, när cancern har spridit sig till hjärnan eftersom de visar att Tukysa-regimen inte bara hjälpte patienter att leva längre utan även begränsade sjukdomsprogressionen i hjärnan.

– Efter mer än två års uppföljning visar dessa explorativa analyser vilken inverkan Tukysa kan ha hos patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer och understryker dess betydelse som ett behandlingsalternativ, säger Roger D. Dansey, M.D., Chief Medical Officer of Seagen.

Efter en medianuppföljningstid på 29,6 månader förbättrade Tukysa-regimen total överlevnad för patienter med hjärnmetastaser med 9,1 månader jämfört med enbart trastuzumab och kapecitabin (21,6 månader jämfört med 12,5 månader) (HR: 0,60; [95 % KI: 0,44, 0,81]). Fördelen utsträcktes till patienter med aktiva eller stabila hjärnmetastaser.

Total överlevnad (OS):

Undergrupp hjärnmetastaser Riskförhållande [95 % KI] Förbättring av median-OS Median-OS [95 % CI]
Tukysa + trastuzumab + kapecitabin trastuzumab + kapecitabin
Aktiv + stabil (n=291) 0,60 [0,44, 0,81] 9,1 månader 21,6 månader [18,1, 28,5] 12,5 månader [11.2, 16.9]
Aktiv (n=174) 0,52 [0,36, 0,77] 9,6 månader 21,4 månader [18,1, 28,9] 11,8 månader [10,3, 15,2]
Stabil (n=117) 0,70 [0,42, 1,16] 5,2 månader 21,6 månader [15,3, 42,4] 16,4 månader [10,6, 21,6]

Tukysa-behandlingen fortsatte att visa kliniskt betydelsefull nytta i progressionsfri överlevnad i centrala nervsystemet (CNS-PFS), vilket representerar en fördröjning av cancerprogression i hjärnan. Frekvenserna för intrakraniell objektiv svarsfrekvens (ORR-IC) och varaktigheten för objektivt svar (DOR-IC) överensstämde med tidigare analyser.

Överlevnad utan progression av centrala nervsystemet

Hjärnmetastaser

Undergrupper

Riskförhållande [95 % KI] Median CNS-PFS [95 % CI]
Tukysa + trastuzumab +kapecitabin trastuzumab + kapecitabin
Aktiv + stabil (n=291) 0,39 [0,27, 0,56] 9,9 månader [8,4, 11,7] 4,2 månader [3,6, 5,7]
Aktiv (n=174) 0,34 [0,22; 0,54] 9,6 månader [7,6, 11,1] 4,0 månader [2,9, 5,6]
Stabil (n=117) 0,41 [CI: 0,19, 0,85] 13,9 månader [9,7, 24,9] 5,6 månader [CI: 3,0, -]

Se Viktig säkerhetsinformation för Tukysa nedan.

Om HER2CLIMB

HER2CLIMB är en multinationell randomiserad (2:1), dubbelblindad, placebokontrollerad, pivotal klinisk studie som jämför tukatinib i kombination med trastuzumab och kapecitabin med enbart trastuzumab och kapecitabin hos patienter med lokalt framskriden inoperabel eller metastaserande HER2-positiv bröstcancer som tidigare behandlats med trastuzumab, pertuzumab och T-DM1. Studiens primära resultatmått var PFS enligt responskriterierna för utvärdering av solida tumörer (RECIST) v1.1 enligt fastställande genom blindad oberoende central granskning (BICR) hos de första 480 patienterna som rekryterats till studien. HER2CLIMB rekryterade totalt 612 patienter för att stödja analyserna av viktiga sekundära resultatmått, inklusive total överlevnad, PFS per BICR hos patienter med hjärnmetastaser vid baslinjen och bekräftad objektiv responsfrekvens. Säkerhetsdata utvärderades under hela studien.1

Om HER2-positiv bröstcancer

Patienter med HER2-positiv bröstcancer har tumörer med höga nivåer av ett protein som kallas HER2 (human epidermal growth factor receptor 2), vilken främjar tillväxten av cancerceller. Upp till 50 procent av patienterna med metastaserad HER2-positiv bröstcancer utvecklar hjärnmetastaser över tid.2,3,4 År 2020 diagnostiserades mer än två miljoner nya fall av bröstcancer över hela världen.5 Mellan 15 och 20 procent av bröstcancerfallen är HER2-positiva.6

Om Tukysa (tukatinib)

Tukysa är ett peroralt läkemedel som är en tyrosinkinashämmare av HER2-proteinet. In vitro (i laboratoriestudier) hämmade Tukysa fosforylering av HER2 och HER3, vilket resulterade i hämning av nedströms MAPK- och AKT-signalering och celltillväxt (proliferation), och visade antitumöraktivitet i HER2-uttryckande tumörceller. In vivo (i levande organismer) hämmade Tukysa tillväxten av HER2-uttryckande tumörer. Kombinationen av Tukysa och anti-HER2-antikroppen trastuzumab visade ökad antitumöraktivitet in vitro och in vivo jämfört med respektive läkemedel ensamt.

Tukysa är godkänt i 36 länder. Det godkändes av FDA i USA i april 2020 och av Europeiska läkemedelsmyndigheten och den brittiska läkemedelsmyndigheten i februari 2021. Merck, som kallas MSD utanför USA och Kanada, har ensamrätt att kommersialisera Tukysa i Asien, Mellanöstern och Latinamerika och andra regioner utanför USA, Kanada och Europa.

Referenser:

  1. TUKYSA [package insert]. Bothell, WA: Seagen Inc.
  2. Loibl S, Gianni L. HER2-positive breast cancer. Lancet. 2017; 389(10087): 2415-29.
  3. Slamon D, Clark G, Wong S, et al. Human breast cancer: correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene. Science. 1987; 235(4785): 177-82.
  4. Breast Cancer HER2 Status. American Cancer Society website. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/breast-cancer-her2-status.html. Accessed November 17, 2021.
  5. Breast. Globocan 2021. World Health Organization. 2021. https://www.who.int/news-room/… Cancer HER2 Status. American Cancer Society website. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/breast-cancer-her2-status.html. Accessed November 17, 2021.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider