Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ultraljudsbehandling mot prostatacancer gav få biverkningar

Våren 2020 var Akademiska sjukhuset först i Sverige med att introducera högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, som potentiellt botande behandling mot prostatacancer. Hittills har nära 130 patienter behandlats med goda resultat. Jämfört med operation och strålning var biverkningarna små beträffande kontinens och potens.

Hittills har nära 130 patienter behandlats med högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, på Akademiska. En utvärdering visar att metoden har små biverkningar beträffande kontinens och potens Jämfört med operation och strålning. På bilden syns Sam Ladjevardi, överläkare i urologi. Foto: Akademiska sjukhuset.

– En fördel med HIFU-behandling är precisionen, att ultraljudet kan riktas bättre mot tumörer i prostata jämfört med exempelvis strålbehandling. Det innebär att man enbart behandlar själva tumörområdet och kan undvika större områden med de komplikationsrisker detta innebär. En annan fördel är kortare vårdtid. Behandlingen ges under narkos, men kan göras i dagkirurgi och patienten kan gå hem efter några timmar, säger Michael Häggman, överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset.

Högintensivt fokuserat ultraljud, HIFU, är en potentiellt botande behandling som innebär att tumörvävnad bränns bort med ultraljud riktat enbart mot själva tumörområdet inne i prostata. Det är en slags fusionsteknik som innebär att operatören, guidad av magnetkameraundersökning, fusionerat med ultraljud, får bilder av tumörens storlek och placering. Högintensivt ultraljud riktas och fokuseras från en sond i ändtarmen, mot de områden i prostata som ska behandlas. När ultraljudsenergin koncentreras ger den upphov till hetta som dödar tumörvävnaden.

På Akademiska sjukhuset introducerades metoden 2020 inom ramen för en klinisk studie. Hittills har 128 män med prostatacancer från hela landet behandlats. Enligt Michael Häggman görs för närvarande två HIPEC-behandlingar varannan tisdag och tillströmningen av patienter är ganska jämn. För att komma i fråga ska magnetkamera och vävnadsprover ha påvisat tumör endast på få ställen inom prostatan. Patienten ska heller inte ha metastaser på andra ställen.

– Vår uppföljning visar att det är små biverkningar beträffande kontinens och potens, till skillnad från operation och strålning. Av de 72 som genomgått biopsi, dvs analys av vävnadsprov, ett år efter ingreppet hade 18 procent otillräcklig behandlingseffekt. Tio av dessa patienter har opererats med prostatektomier, att prostatan och sädesblåsorna tas bort, tre följs med aktiv övervakning. Endast sex procent rapporterade problem med inkontinens tre månader respektive ett år efter ingreppet. 12 procent rapporterade signifikant försämrad potens tre månader efter HIFU-behandlingen och tio procent ett år efter HIFU, säger Michael Häggman och fortsätter:

– På det stora hela är resultaten som förväntat och i linje med andra centra som erbjuder denna behandling. Resultaten presenterades tillsammans med schweiziska kolleger på European Association of Urology’s kongress i Milano den 13 mars.

Enligt Häggman lämpar sig den nya ultraljudsbehandlingen bäst för två patientgrupper. En är män som ännu inte behandlats för sin prostatacancer där ökande risk för spridning kan förväntas över tid. Den andra gruppen är män som strålbehandlats men fått återfall. De har ofta en kraftigt förminskad prostata efter strålbehandlingen.

– Det som bidragit till utvecklingen av metoden är med den medicintekniska utvecklingen, särskilt framsteg inom bilddiagnostik, som underlättar urvalet av patienter. Nya tumörmarkörer kan också spela in. Detta mycket viktigt, inte minst eftersom PSA-screening sannolikt kommer att införas på sikt vilket kommer att öka upptäckten av misstänkt cancer i prostata, avrundar han.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden