Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tumor Treating Fields kan underlätta leverans av läkemedel till hjärnan

Alternerande elektriska fält, så kallade Tumor Treating Fields, kan få blod-hjärnbarriären att öppna sig tillfälligt så att läkemedel kan komma in och utöva sin effekt.

– Det här öppnar för möjligheten till en förbättrad och mer effektiv kombinatorisk terapeutisk strategi vid behandling av glioblastom och andra tumörer i centrala nervsystemet, säger Dr. Ellaine Salvador, forskare vid avdelningen för neurokirurgi på Julius-Maximilians-Universität i Würzburg, som presenterar sina resultat på Onkologidagarna som just nu pågår i Uppsala.

Blod-hjärnbarriären har till uppgift att säkerställa att inga gifter eller andra oönskade ämnen som färdas med blodbanan kan ta sig in till hjärnan. Samtidigt ser den sofistikerade skyddsmekanismen till att selektivt släppa in de ämnen som hjärnan behöver för sin uppbyggnad och funktion. Detta innebär emellertid problem då barriären effektivt stoppar många sorters läkemedelsmolekyler som då inte kan utöva sin effekt vid behandling av exempelvis hjärntumörer.

Utmaningen här blir alltså att få blod-hjärnbarriären att öppna sig under kontrollerade former för att ”släppa in” läkemedel, men sedan återgå till sin strikt reglerande funktion så att inga skadliga ämnen kan ta sig in.

Tumor Treating Fields är en behandling som används i kombination med cytostatika för att störa cancercellernas delning och tillväxt vid glioblastom, den allvarligaste formen av hjärntumör. Behandling med Tumor Treating Fields har visats öka överlevnaden signifikant jämfört med enbart cytostatika, men effekten på blod-hjärnbarriären har inte utforskats tidigare.

Ellaine Salvador och hennes kolleger har i såväl in vitro- som in vivo-modeller kunnat visa att exponering för Tumor Treating Fields påverkar cellernas morfologi, integritet och permeabilitet på ett sätt som gör att läkemedelsmolekyler skulle kunna tränga igenom barriären under en avgränsad tid. 48 timmar efter behandling observerades en återgång till normala förhållanden och efter 96 timmar var blod-hjärnbarriärens funktion helt återställd.

– Samtidigt som blod-hjärnbarriären har en livsviktig funktion är den det största hindret för att leverera potentiellt livräddande läkemedel som kan bekämpa aggressiva tumörer, säger Ellaine Salvador. Våra resultat väcker hopp om att kunna få ännu större terapeutisk nytta av Tumor Treating Fields för den här utsatta patientgruppen.

Resultaten kommer att valideras i kliniska prövningar.

Kort om Tumor Treating Fields vid behandling av glioblastom
I den randomiserade fas III-studien EF-14 studerades 695 patienter med nydiagnostiserat glioblastom som efter operation fick kombinationsbehandling med strålning och cytostatika (temozolomid). Därefter fick patienterna antingen underhållsbehandling med enbart temozolomid eller temozolomid i kombination med Optune.

I långtidsanalysen av EF-14 var medianen för total överlevnad för de patienter som fick tillägg av Optune 20,9 månader jämfört med 16,0 månader för dem som enbart fick temozolomid. Både 2- och 5-årsöverlevnad var signifikant bättre i Optune-gruppen, 42 mot 29 procent respektive 13 procent mot 5 i den grupp som bara behandlades med temozolomid. Resultaten från EF-14 är publicerade i artikeln Effect of Tumor-Treating Fields Plus Maintenance Temozolomide vs Maintenance Temozolomide Alone on Survival in Patients With Glioblastoma av Stupp et al. i the Journal of the American Medical Association, JAMA.

Tumor Treating Fields (Optune®) är godkänt för behandling av vuxna patienter med glioblastom i USA, EU och Japan. I USA och EU är Optune också godkänt för behandling av mesoteliom. Ytterligare Kliniska prövningar utvärderar Tumor Treating Fields vid behandling av andra svårbehandlade cancerformer såsom icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer och ovarialcancer.