Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tobias Stiftelsens anslag till forskning om blodcancersjukdom 2020

Tobias Stiftelsens anslag 2020 har tilldelats Magnus Tobiasson och Eva Hellström Lindberg, båda forskare vid Karolinska Institutet. Anslaget uppgår till 10 miljoner kronor fördelat på 5 år. Det ska stödja forskning kring tidig upptäckt av återfall efter stamcellstransplantation för patienter med blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom.

Forskarna har utvecklat genetiska metoder som i en större nordisk studie har visat sig kunna upptäcka återfall på ett tidigt stadium. Det unika med studien är att individuella återfallsmarkörer tas fram för varje enskild patient och att metoden är så pass enkel att den kan användas i klinisk rutinverksamhet.

Anslaget från Tobias Stiftelsen möjliggör nu att forskarna kan starta nästa studie där markörerna ska användas för att styra behandlingen efter stamcellstransplantation. Förhoppningen är att tidigt insatt behandling vid synlig återfallsmarkör kan trycka tillbaka sjukdomen och därmed förhindra återfall och leda till fler botade patienter.

Ytterligare målsättningar är att användande av markörerna ska leda till mer riktad behandling med färre komplikationer efter stamcellstransplantation, samt att man på ett tidigare stadium kan förutsäga att sjukdomen är botad.

– Det generösa anslaget möjliggör att vi snabbt kan utveckla metoder för att behandla patienter så effektivt som möjligt, med syfte att bota fler samtidigt som vi hoppas kunna minska allvarliga biverkningar av behandlingen, säger Magnus Tobiasson, läkare och forskare vid institutionen för medicin, Huddinge, som leder projektet.

Elisabeth Storch är styrelseledamot i Tobias Stiftelsen och storasyster till Tobias Storch, som avled 1991 i väntan på att hitta en givare för stamcellstransplantation och som har givit stiftelsen dess namn.

– Från att genom åren framför allt ha stött grundforskning, så är vi glada att nu kunna stödja ett projekt som tar denna basala forskning vidare till konkret tillämpning för att hjälpa patienter, säger hon.

Studien kommer att genomföras i samarbete med samtliga transplantationscentra i de nordiska länderna. De genetiska analyserna görs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Tobias Stiftelsen startade det svenska stamcellsregistret, Tobias Registret, och stöder forskningen kring stamcellstransplantationer och de sjukdomar som kan botas med denna behandling. Tobias Stiftelsen har hittills donerat 115 miljoner kronor till svensk forskning.

Mer om Tobias Stiftelsen

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer