Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tidigt upptäckt av prostatacancer är avgörande för botbar behandling

Förr var prostatacancer en dödlig sjukdom där männen dog med spridd prostatacancer. Nu går sjukdomen att bota helt om den upptäcks tidigt. Det är därför som alla män över 50 år bör ta PSA-test, ett enkelt blodprov som tas på vårdcentralen.

Olov Berggren, generalsekreterare Prostatacancerförbundet och Ola Bratt, professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Foto: Rosie Alm och Emelie Ljunggren.

– Det konstiga är att så många män undviker att testa sig. Kanske är de rädda för att de har en dödlig sjukdom och tycker det känns bättre att som strutsen köra ner huvudet i sanden. Att som 50-åring ta ett PSA-prov är lite som en livförsäkring. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Var femte man får prostatacancer, så alla äldre män har flera av sina vänner som har sjukdomen även om de inte vet om det, säger Olov Berggren, generalsekreterare Prostatacancerförbundet.

Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota men om sjukdomen hinner sprida sig blir den obotbar och varje år får 1 800 män beskedet att de har en redan spridd prostatacancer och att sjukdomen utvecklats för långt för att botande behandling kan vara möjlig. Det beskedet vill ingen få och ingen vill heller lämna budskapet vidare till sina barn, sin partner eller sina nära vänner. Vad som återstår är bromsande behandling och för många en för tidig död.

Den viktigaste åtgärden för att motverka att prostatacancer hinner sprida sig är tidig upptäckt. Prostatacancerförbundet har under många år föreslagit införande av allmän screening och äntligen är screening på väg att införas. Att screening för prostatacancer ännu inte införts i Sverige beror på att screeningmetoderna inte varit helt tillförlitliga och att de medfört överdiagnostik.

Svenska studier vid Karolinska Institutet visar att överdiagnostiken kan minskas väsentligt om patienter med förhöjt PSA-värde undersöks med magnetkamera och tilläggstest. Dessa resultat är av stor vikt när Socialstyrelsen framöver kommer ta beslut kring eventuell införande av allmän prostatascreening. Som ett viktigt steg mot screening testar Sveriges regioner olika metoder av organiserad prostatacancertestning.

– Det är viktigt att så många regioner som möjligt genomför organiserad prostatacancertestning/OPT för att utvärdera och skapa den erfarenhet av de nya diagnosmetoderna som behövs för att Socialstyrelsen ska kunna göra en ny bedömning av frågan om screening. Om screening införs kan 1 000 liv räddas varje år och antalet med spridd prostatacancer minskas, säger Olov Berggren.

På väg mot screening
Det har nu gått fyra år sedan Socialdepartementet gav förutsättningarna för hur regionala projekt med organiserad prostatacancertestning (OPT) kunde starta. Ett antal regionala projekt har startat, där de kan pröva vilka metoder som är bäst. Sammantaget banar de väg för framtidens prostatacancervård. Det är naturligtvis mycket bättre att ha ett nationellt system så att screeningen sker jämlikt, att organisationen blir enkel och att verksamheten blir så lätt slom möjligt att utvärdera. Evidensen är god för att regelbunden testning i strukturerade screeningprogram minskar sjuklighet och dödlighet.

EU-kommissionen rekommenderar sina medlemsländer att implementera organiserad screening av prostatacancer.

Hösten 2023 förväntas 17 av Sveriges 21 regioner ha påbörjat testningsprojekt
– De första projekten med OPT påbörjades hösten 2020 i Region Skåne och i Västra Götalandsregionen. I dessa båda regioner erbjuds OPT till samtliga män som under ett kalenderår fyller 50 år (9 000 + 12 000 män). Från 2022 erbjuds OPT även till de skånska män som fyller 56 år. Västra Götalandsregionens ledning kommer under hösten 2022 att besluta om hur fortsättningen för deras OPT-projekt ska utformas. Båda regionerna har som intention att utvidga OPT så att alla män mellan 50 och 74 års ålder erbjuds testning inom ytterligare 5–7 år. Pandemin med covid-19 medförde att många regioner prioriterade ner förberedelserna inför OPT, men nu har proppen gått ur flaskan: Region Stockholm erbjuder sedan våren 2022 liksom Skåne och Västra Götalandsregionen testning till alla män som fyller 50 år. Region Värmland påbörjade redan 2015 ett projekt med aktiv information om möjligheten att lämna PSA-prov. Projektet övergick år 2019 i ett forskningsprojekt om Stockholm3-testet och övergår nu till OPT. Hösten 2023 förväntas åtminstone 17 av Sveriges 21 regioner ha påbörjat projekt med OPT, säger Ola Bratt, professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och överläkare vid Prostatacancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Läs mer...

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...