Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tidig och korrekt cancerdiagnos korrelerar med bättre upplevelse av det totala omhändertagandet

Träffsäkerheten i den initiala kontakten med sjukvården korrelerar med hur resten av vårdförloppet uppfattas av patienten. Det framkommer i en enkätundersökning från nätverket All.Can Sverige med över 1000 cancerpatienter.

En stor majoritet av cancerpatienterna, 80 procent, anger ”nöjd” eller ”mycket nöjd” som sammantaget intryck av cancervården. Endast fem procent anger ”missnöjd” eller ”mycket missnöjd”. Av dem som fått en felaktig första diagnos eller fått vänta länge på första diagnosen är andelen som svarar ”missnöjd” eller ”mycket missnöjd” tre till fem gånger högre.

  • Även om många patienter är nöjda med sin vård, lyfter resultatet i enkäten frågan om betydelsen av att träffa rätt tidigt. Det säger Emma Henriksson, talesperson för All.Can Sverige.

Korrelationen mellan missnöjdheten som helhet och när första vårdkontakten inte blev bra är extra stark hos unga cancerpatienter. Där tycks även träffsäkerheten vid första vårdkontakten vara sämre. Åldersgruppen 16 till 34 år är överrepresenterad jämfört med helheten när det gäller andel som uppger att de fått felaktig första diagnos eller att det tog lång tid innan de fick sin diagnos (i båda fallen omkring 2,5 gånger högre andel).

  • Unga vuxna får cancer mer sällan än äldre, men de har ofta en tuffare cancerresa och det är viktigt att vården blir bättre på att läsa av symptomen i de åldersgrupperna, säger Emma Tonnes, generalsekreterare för Ung cancer och ledamot av styrgruppen för All.Can Sverige.

Enkäten visar också att det finns en mängd negativa ekonomiska konsekvenser av en cancerbehandling, utöver förlorad arbetsinkomst. Exempel på detta är privata resekostnader, extra utgifter för hjälpmedel, och brist på rimligt försäkringsskydd efter en genomgången cancerbehandling.

Enkäten genomfördes mellan 8 december 2020 och 31 maj 2021.

Om All.Can

All.Can är ett internationellt initiativ för att förbättra cancervården genom att fokusera på det som betyder mest för patienterna.

All.Can Sverige är initierat av BristolMyers Squibb, Roche, Amgen, Janssen, MSD samt Microsoft. Med i initiativet finns även Nätverket mot cancer, Ung Cancer, Bröstcancerförbundet och The European Cancer Patient Coalition samt företrädare för Nollvision Cancer, profession och forskning.

All.Can Sverige är finansierat gemensamt av Amgen, Bristol Myers Squibb, Janssen, MSD och Roche.

Det svenska initiativet följer det etiska regelverk som finns uppsatt av Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

Kontaktuppgifter till talesperson Emma Henriksson, tel. 070- 365 41 91.

Kontaktuppgifter till All.Can Sveriges kansli är Håkan Jonsson, Hallvarsson & Halvarsson, [email protected].

Liknande poster

Nya förslag för en jämlik cancervård: Bättre mätning och jämförelser krävs för att minska skillnaderna

Läs mer...