Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

The Lancet Haematology publicerar resultat från Oncopeptides multicenterstudie, O-12-M1

Oncopeptides AB meddelade idag att resultaten från bolagets fas 1/2-studie O-12-M1 har publicerats i The Lancet Haematology. O-12-M1, var en öppen studie där patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM) behandlades med melflufen plus dexametason på ett flertal internationella kliniker. Melflufen är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som för närvarande är under utveckling av Oncopeptides och har aktivitet inom ett antal olika cancerformer. Det nuvarande kliniska utvecklingsprogrammet fokuserar på behandlingen av RRMM.

I O-12-M1-studien behandlades RRMM-patienter som hade genomgått en median på fyra tidigare behandlingslinjer (2-14). Patienterna behandlades med 40 mg melflufen intravenöst en gång var 28:e dag i kombination med dexametason veckovis. Patienter som fick melflufen plus dexametason uppvisade en tumörsvarsfrekvens (overall response rate, ORR) på 31 procent, en median-tumörsvarstid (DOR) på 8,4 månader och en medianöverlevnad på 20,7 månader.

”Det är spännande att kunna dela med oss av resultaten till forskningsvärlden från vår fas 1/2-studie med vårt peptidlänkade läkemedel melflufen. Resultaten som publicerades i dag ligger till grund för melflufens breda kliniska utvecklingsprogram”, säger Klaas Bakker, Chief Medical Officer på Oncopeptides. ”Vi är medvetna om att det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar för patienter med RRMM som i nuläget endast har ett fåtal tillgängliga behandlingsalternativ och är i desperat behov av väl tolererade behandlingar med potential att övervinna cancerrelaterade resistensmönster. Jag vill tacka alla patienter och deras vårdgivare för deras deltagande i den här studien.”

De publicerade resultaten från studien omfattar även nedanstående data:

  • Medianvärdet för progressionsfri överlevnad var 5,7 månader.
  • Den vanligaste biverkningen var trombocytopeni (62 %) och neutropeni (58 %), medan icke-hematologiska biverkningar av grad 3 eller högre var ovanliga.
  • Melflufen plus dexametason uppvisade aktivitet oavsett tidigare misslyckade behandlingar, inklusive hos patienter med sjukdomar som var resistenta mot alkylerarbehandling.

Mer information om O-12-M1-studien finns på www.oncopeptides.com.

Liknande poster

Pepaxti godkänt för behandling av patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom

Läs mer...

CHMP rekommenderar Oncopeptides Pepaxti för patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom

Läs mer...

Nya resultat från fas 3-studien OCEAN med melflufen vid multipelt myelom

Läs mer...