Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tagrisso minskar sjukdomsprogression med 84% vid stadium III EGFR-muterad lungcancer

Tagrisso (osimertinib) reducerade risken för sjukdomsprogression eller död med 84 % hos patienter med icke resektabel, stadium III EGFRmuterad lungcancer jämfört med placebo i LAURA fas III-studien

Första och enda EGFR-hämmaren som visat fördelar i stadium III, vilket förlänger den progressionsfria överlevnaden med mer än tre år.

Positiva resultat från LAURA fas III-studien visade att AstraZenecas Tagrisso gav en statistiskt signifikant och mycket kliniskt betydelsefull förbättring av progressionsfri överlevnad (PFS) för patienter med icke-resektabel, stadium III epidermal tillväxtfaktormuterad (EGFRm) icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer har exon 19 deletioner eller exon 21 (L858R) mutationer, efter kemoradioterapi (CRT) jämfört med placebo efter CRT.

Dessa resultat presenterades söndagen den 2 juni 2024 vid årsmötet för American Society of Clinical Oncology (ASCO) och publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

Resultaten visade att osimertinib reducerade risken för sjukdomsprogression eller dödsfall med 84 % jämfört med placebo (riskkvot [HR] 0,16; 95 % konfidensintervall [CI] 0,10-0,24; p<0,001) enligt bedömning av blindad oberoende central granskning (BICR). Medianvärdet för PFS var 39,1 månader hos patienter som behandlades med osimertinib jämfört med 5,6 månader för placebo. En kliniskt betydelsefull PFS-nytta observerades för alla förspecificerade subgrupper inkluderande kön, ras, typ av EGFR- mutation, ålder, rökhistorik och tidigare CRT.

Data för total överlevnad (overall survival, OS) visade en gynnsam trend för osimertinib, även om data inte var mogna vid tidpunkten för denna analys. Studien kommer även i fortsättningen att utvärdera OS som en sekundärt effektmått.

Säkerhetsresultat och avbrytandefrekvens på grund av biverkningar var som förväntat och inga nya säkerhetsproblem identifierades. Biverkningar av grad 3 eller högre oavsett orsak inträffade hos 50% av patienterna i osimertinib- armen, jämfört med 9% i placeboarmen.