Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stort forskningsprojekt förbättrar behandlingen av prostatacancer

Cancercentrum på Norrlands universitetssjukhus har fått 15 miljoner kronor av Cancerfonden för att undersöka hur användningen av PSMA-PET, en relativt ny radiologisk undersökningsmetod, kan förbättra behandlingen av prostatacancer. Forskningen är uppdelad på tre kliniska studier som ur olika perspektiv belyser samma område.

– Forskning måste få ta tid och resurser. Det är så vi lär oss och kan förbättra vården för våra patienter, säger Camilla Thellenberg Karlsson. Foto: Jan Alfredsson.

– Det är fantastiskt roligt att få denna möjlighet och att vi kan sticka ut i Umeå. Vi är kända i Sverige för att vår forskning inom strålbehandling håller hög kvalitet, säger Camilla Thellenberg Karlsson, överläkare på Cancercentrum.

Hon och kollegorna Stefan Carlsson, överläkare vid Karolinska sjukhuset och Karin Söderkvist överläkare vid Cancercentrum i Umeå har tillsammans sökt och fått forskningsanslaget.

Patienter med prostatacancer strålbehandlas i stor utsträckning och behandlingen kan ha både ett botande, lindrande och bromsade syfte.

Mest nytta för patienterna

Bakgrunden till forskningsprojektet är att det behövs mer kunskap kring hur PSMA-PET ska användas i förhållande till konventionell röntgen och för att styra strålbehandling. Tekniken finns på alla universitetssjukhus men det finns ingen samsyn kring hur den ska användas. De studier som nu ska göras på flera sjukhus i landet ska försöka svara på hur den gör mest nytta för patienterna.

– Mycket av det vi gör idag baseras på konventionell röntgen, säger Camilla Thellenberg Karlsson.

Osäkerheten kring användningen är något som finns i hela världen. Att använda tekniken kanske leder till onödig behandling men om den inte används kanske man missar cancer som skulle kunna botas.

– Därför är det bra om vi tar reda på så mycket som möjligt och kan styra vården efter det. Vi behöver helt enkelt hitta mer fakta, säger Camilla Thellenberg Karlsson.

Tre delprojekt

Den första delstudien ska undersöka patienter som opererats för sin prostatacancer och där ett PSA-test visar på återfall och man planerar en ny botande strålbehandling. Målet är att ta reda på om behandlingen kan bli mer precis om man använder PSMA-PET för att styra den.

I den andra studien tittar man på om patienter med endast ett fåtal metastaser, antingen vid återfall eller redan vid första diagnostillfället, kan få effekt av att strålbehandla metastaserna med höga doser. Här vill man veta om PSMA-PET:s extra känslighet som gör det lättare att hitta metastaser och ge en mer träffsäker behandling kan förlänga livet för patienter med spridd cancer.

I det tredje projektet undersöks hur man kan strålbehandla själva prostatatumören hos patienter med spridd cancer på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Samarbete över tid

Projektet i sin helhet är ett nationellt samarbetsprojekt där många sjukhus och kliniker kommer att bidra med att rekrytera patienter.

– Utan ett gott samarbete med kollegor runt om i landet skulle det här inte vara möjligt, säger Camilla Thellenberg Karlsson.

Forskningsanslagen löper under fem år. En studie kommer då att vara nästan klar och i de andra två följs överlevnadsdata upp under minst tio år.

– Det måste få ta tid att få svar. Det är superviktigt. Kliniska studier är personalkrävande med sjuksköterskor och statistiker som jobbar under lång tid. Men det är så vi kan få svar och lära oss, säger Camilla Thellenberg Karlsson.

Liknande poster

Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder