Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Allvarliga skillnader i lungcancervården i Europa

Framtidens behandlingar kräver digitala lösningar, insamling av utfallsdata. Framtiden är redan här, säger, Simon Ekman, Professor och överläkare i Onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

Det visar preliminära data från en jämförande analys av lungcancervården i Europa, genomförd av The Economist Intelligence Unit på uppdrag av MSD. Den andra fasen av studien som omfattas av 27 europeiska länder presenteras idag vid European Cancer forum i Bryssel.

MSD presenterar idag preliminära resultat som visar på allvarliga skillnader i politiska åtgärder för att bekämpa lungcancer i 27 Europeiska länder. Studien visar en fragmenterad politisk strategi för att bekämpa lungcancer i Europa och understryker vikten av att bekämpa sjukdomens stigma för att säkerställa att patienter får snabb tillgång till bästa möjliga vård.

Resultaten presenteras dagarna innan Europeiska kommissionens officiella lansering av samrådet för den Europeiska cancerplanen (Europes Beating Cancer Plan).

”Det finns inget utrymme för självständighet inom lungcancer. 1 av 5 cancerfall i Europa är lungcancer och sjukdomen dödar lika många europeér som bröst- kolon- och prostatacancer tillsammans. Studien pekar på möjliga lösningar för att stärka hälso- och sjukvården i dessa länder och förbättra utsikterna för de som lever med denna behandlingsbara sjukdom”, säger Mary Bussel, från The Economist Intelligence Unit som utfört studien.

Allvarliga skillnader kvarstår

Studien visar att av de 27 länder som deltar har 15 procent (fyra länder) inte en nationell cancerplan. 14 länder med befintliga nationella cancerplaner har inte uppdaterat dem de senaste fem åren, och endast ett land har en specifik plan för lungcancer.

Nationella kliniska riktlinjer för lungcancer bör innehålla snabbspår med tidsramar för patienter som misstänks ha lungcancer och erbjuds snabbare diagnostisk testning med snabbremiss sekundär och tertiär behandling. 26 av 27 länder i studien har kliniska behandlingsriktlinjer för lungcancer men allvarliga skillnader kvarstår:

  • 11 länder saknar snabbspår för diagnostisering av patienter med misstänkt lungcancer
  • 12 länder saknar tidsram inom vilken testning ska göras patienter med misstänkt lungcancer
  • 15 länder saknar snabbspår till sekundär och tertriär behandling för patienter som konstaterad lungcancer
  • 3 länder har snabbspår för diagnos och behandling av lungcancer i politiska riktlinjer eller nationella avtal men de saknas helt i kliniska behandlingsriktlinjer

”Presentationer av dessa data kommer lägligt. Medan Europa har enats om behovet av en Europeisk cancerplan pekar den här studien på bördan av lungcancer. Det är uppenbart att hälsofrämjande och förebyggande arbete mot lungcancer är viktigt. Samtidigt vet vi att tidig upptäckt och tillgång till snabb behandling är helt avgörande för dessa patienter, lungcancer är en kamp mot tiden. Studien visar att det finns mycket kvar att göra i Europa”, säger Deepak Khanna, Onkologichef för Europa, mellanöstern, Afrika och Kanada på MSD.

Om studien

Studien ”BREATHING IN A NEW ERA”, är en jämförande analys av lungcancervården i Europa, samt analys av politiska program i 27 europeiska länder som presenterades vid European Cancer Forum. Studien analyserade 17 indikatorer i 27 länder; Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

Indikatorerna kategoriserades i fem domäner beroende på i vilken utsträckning landet anser lungcancer vara en strategisk prioritering och en folkhälsofråga, säkerställer tidiga diagnostik- och behandlingstjänster och kvaliteten på cancerregister som kan bidra till att underlätta forskning av hög kvalitet.

Varje land fick en poäng för alla 17 indikatorer. När poäng tilldelades varje land genomfördes nationella workshops med externa lokala experter för att diskutera resultaten och utveckla rekommendationer för policy- och programförbättringar. De preliminära resultaten av den första fasen av studien presenterades vid European Cancer Forum 2018 i Bryssel. Ytterligare 16 länder analyseras och de preliminära resultaten av denna andra fas presenterades vid European Cancer Forum 2020 i Bryssel.

Den slutliga rapporten med en fullständig analys av resultaten förväntas under våren 2020.

Liknande poster

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet