Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sjöbergstiftelsen stöttar omvårdnadssatsning med 3 miljoner kronor

Cancerfondens satsning ”Möjlighet att leva väl” sprider ny kunskap och erbjuder kompetensutveckling för sjuksköterskor inom den senaste omvårdnadsforskningen. Tack vare stöd från Sjöbergstiftelsen kan nu satsningen fortsätta och utvecklas med flera kunskapshöjande aktiviteter för sjuksköterskor inom onkologisk och palliativ vård runt om i landet.


Ingemar Sjöberg från Sjöbergstiftelsen och Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström signerar avtal om stöd på tre miljoner kronor till Cancerfondens omvårdnadssatning.

— Framstegen inom cancerforskningen har varit snabba, vilket har ökat överlevnaden inom cancer vilket i sin tur har skapat ett stort behov av att satsa mer på omvårdnaden eftersom det är allt fler som lever länge efter sin behandling. Vi försöker därför ge fler sjuksköterskor en möjlighet att ta del av kunskapsutvecklingen, så att forskningsresultat snabbare når ut till patienter och närstående och att resultaten faktiskt används i vården, säger Annika Cederholm, sjuksköterska och sakkunnig inom palliativ vård på Cancerfonden.

Cancerfonden har identifierat att sjuksköterskors möjlighet till kompetensutveckling är helt avgörande för att utveckla kvaliteten inom omvårdnaden och för att nya forskningsresultat ska kunna användas i praktiken. Därför startade Cancerfonden pilotprojektet ”Möjlighet att leva väl” för att erbjuda sjuksköterskor kostnadsfri kompetensutveckling.

— Vi arrangerade en konferens där över 300 sjuksköterskor deltog från hela landet tillsammans med omvårdnadsforskare. Återkopplingen var helt överväldigande och konferensen har hyllats av deltagarna som en helt unik mötesplats där kunskapsutbyte kunde ske och forskarna fick möjlighet att knyta kontakt med sjuksköterskor och andra forskare. En sådan mötesplats har aldrig funnits tidigare för både onkologisk och palliativ omvårdnad och reaktionerna blev som en aha-upplevelse för oss, säger Annika Cederholm.

Tack vare Sjöbergstiftelsens stöd kommer Cancerfonden nu kunna arrangera flera regionala konferenser under de kommande åren och den nationella omvårdnadskonferensen kommer att kunna upprepas 2025. Dessa aktiviteter kommer synliggöra ny omvårdnadsforskning och sprida resultaten till sjuksköterskor över hela landet. Sjöbergstiftelsens stöd möjliggör också en utveckling av en digital kunskapsbank där sjuksköterskor på ett enkelt sätt sen kan få tillgång till den senaste forskningen.

– Sjöbergstiftelsens stöd till cancerforskningen är inriktat mot patientnära forskning för att åstadkomma resultat inom överskådlig tid. De kunskaper som forskningen bidrar till måste spridas inom vården där sjuksköterskorna, som utför merparten av omvårdnaden, är den stora målgruppen. Denna form för spridning av kunskaper och utbyte av erfarenheter stimulerar också till fortsatt utveckling vilket gynnar verksamheten och i slutändan patienterna, vilket är målet för Sjöbergstiftelsens satsningar. Vi är glada att kunna bidra till detta konkreta projekt som vi är övertygade om kommer ge konkreta resultat, säger Ingemar Sjöberg från Sjöbergstiftelsen.