Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny rapport från Patientnämnden i Skåne om sena cancerdiagnoser

Mer än var tredje klagomål rörande cancervård som kommit in till Patientnämnden i Skåne kopplas till sena diagnoser. 

Rapporten omfattar 384 inkomna synpunkter till Patientnämnden Skåne som fokusmarkerats med cancer under perioden den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2022. De utgör 4 procent av det totala antalet inkomna synpunkter under tidsperioden. 35 procent av synpunkterna handlar om upplevelsen av att cancerdiagnosen försenats på något sätt.

Patienterna eller deras närstående berättar att patienten sökt vård vid ett eller flera tillfällen men skickats hem med ingen eller fel åtgärd. När de sökt vård senare och det visat sig att de har cancer väcks frågor om varför cancern inte upptäcktes tidigare och om det gjort någon skillnad för dem om diagnosen upptäckts redan vid tidigare vårdbesök. Mer än hälften av de här patienterna har sökt vård inom primärvården, på en vårdcentral. Synpunkter finns både gällande privata och offentliga vårdcentraler.

I den rapport om synpunkter på cancervården som Patientnämnden Skåne gav ut 2017 framgår att antalet synpunkter som berör upplevelsen av försenad cancerdiagnos har ökat lite. Fortfarande, efter fem år, handlar många inkomna synpunkter om patienters upplevelser av att deras symptom inte tagits på allvar eller feltolkats.

Samtliga inkomna och avslutade synpunkter har redan återrapporterats till vården och syftet med den här rapporten är att lyfta fram patienternas berättelser om sina upplevelser av cancervården.

Läs hela rapporten här.