Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Så kan skadad hud motverka hudcancer

Hud som har skadats har ett skydd mot hudcancer, tvärtemot vad många forskare trott, enligt en ny studie iNature av forskare från Karolinska Institutet och Yale School of Medicine. Fynden visar att skadad hud främjar friska cellers expansion som i sin tur motverkar tumörbildning.   

Maria Kasper, docent vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn.

Vår friska hud är en mosaik av både friska och mutationsbärande celler. När vi åldras ackumulerar ett växande antal celler fler mutationer, inklusive de som kan orsaka cancer. Med tiden konkurrerar dessa muterade celler gradvis ut våra friska celler till följd av påfrestningar som till exempel hög solexponering, vilket gör individer mer mottagliga för hudcancer.  

En grupp forskare vid Karolinska Institutet och Yale School of Medicine i USA ville veta vad som händer med mosaikhuden vid skada. Förhöjer enkla sår eller operation risken för hudcancer genom att expandera muterade celler ännu mer? Det överraskande svaret är nej, enligt den nya studien.  

Istället för att främja mutant celltillväxt främjar skada på huden friska cellers expansion som i sin tur håller muterad celltillväxt under kontroll.  

– Detta fynd förändrar helt vårt sätt att tänka på cancerinitiering och antyder att akut skada faktiskt kan motverka snarare än främja tumörbildning, säger Maria Kasper, docent vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet och en av studiens sisteförfattare.  

Genom att följa beteendet hos många enskilda celler i skadad och icke-skadad hud, samt analysera deras respektive molekylära signaler, upptäckte forskarna att skador på huden är oväntat hjälpsamma. De aktiverar en signalkaskad som gynnar friska snarare än muterade celler.  

– Fyndet ger hopp om att designa innovativa terapier som bekämpar cancer genom att stimulera cellsignaleringsvägar som främjar nybildningen av friska celler och på så vis undertrycker tillväxt av muterade celler, säger Maria Kasper fortsätter:   

– Dagens cancerbehandlingsstrategier tenderar att hämma celldelning och kan oavsiktligt försämra möjligheten för mosaikvävnad att upprätthålla sitt naturliga försvar mot tumörceller.   

Publikation: “Injury prevents Ras mutant cell expansion in mosaic skin”, Sara Gallini, Karl Annusver, Nur-Taz Rahman, David G. Gonzalez, Sangwon Yun, Catherine Matte-Martone, Tianchi Xin, Elizabeth Lathrop, Kathleen C. Suozzi, Maria Kasper & Valentina Greco, Nature, online 21 juni 2023, doi: 10.1038/s41586-023-06198-y