Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Rehabilitering efter cancer i lilla bäckenet

Rehabilitering efter cancer i lilla bäckenet
Medvetenheten behöver öka om de problem som kan uppstå – och hur de kan behandlas

Sedan 2016 finns en nationell arbetsgrupp för att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av komplikationer och följdeffekter av behandling av cancer i lilla bäckenet. Här ger gruppens ordförande, Annika Sjövall, kolorektalkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och processledare kolorektalcancer på RCC Stockholm-Gotland, en uppdatering om arbetet.

Att genomgå cancerbehandling är ofta traumatiskt för patienten med risk för psykiska och fysiska effekter på kort och lång sikt. Efter cancer i lilla bäckenet, det vill säga urologisk, gynekologisk och kolorektal cancer, kan patienten tidigt eller sent få uttalade fysiska symtom i form av tarmbesvär, sexuell dysfunktion, smärtor i bäckenregionen och problem från urinvägarna. De fysiska problemen
kan påverka patientens livskvalitet och funktion i det dagliga livet. Problemen är ofta ett resultat av behandlingen, vilken kan omfatta en kombination av kirurgi, cytostatika, strålbehandling och hormonell behandling. Vårdgivare har en skyldighet att informera om, fånga upp och hjälpa patienter med problem som uppstår som följd av behandling. Vårdgivarna är dock experter på behandling av cancern och inte nödvändigtvis experter på seneffekterna.

Patienten å sin sida är fokuserad på att bli frisk från sin cancer och har kanske inte ork att söka hjälp för symtom som uppstått efter behandling eller ens vetskap om att något går att göra åt dem. Därför är det viktigt att varje enhet som handlägger patienter med cancer i lilla bäckenet har en plan för hur symtom och funktionsproblem efter behandlingen ska identifieras och hur de kan behandlas. För att detta ska bli verklighet är sedan 2016 en nationell arbetsgrupp (NAG) för bäckencancerrehabilitering etablerad av Regionala Cancercentrum (RCC) i samverkan. Gruppen har i uppdrag att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och handläggning av symtom och följdsjukdomar efter cancer i lilla bäckenet.

VAD HAR ARBETSGRUPPEN GJORT HITTILLS?
RCC har utsett regionala representanter som ingår i den nationella arbetsgruppen och har skapat regionala arbetsgrupper för att adressera bäckencancerrehabiliteringen. De regionala representanterna, eller en bäckencancerrehab-koordinator som utsetts som led i arbetet, samordnar befintliga resurser, identifierar utvecklingsområden och arbetar för att vården för patienter med behov av
bäckencancerrehabilitering utvecklas och optimeras.

I syfte att stödja kunskapsutvecklingen har NAG bäckencancerrehabilitering skrivit en Vägledning för bäckencancerrehabilitering, vilken är avsedd att vara en konkret hjälp för vårdgivare i den kliniska handläggningen av patienter som har besvär efter genomgången bäckencancer https://kunskapsbanken. cancercentrum.se/diagnoser/backencancerrehabilitering/. Vägledningen har rönt stor uppskattning hos vårdgivare och kan med fördel användas som underlag för utbildning och diskussion om vilken organisationsoch kompetensutveckling som behövs på den egna kliniken för att optimera omhändertagandet

Läs hela artikeln

 

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Läs mer...

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Läs mer...

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd

Läs mer...