Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

REBECCA, ett nytt EU-finansierat projekt som ska förbättra bröstcancerbehandling

REBECCA står för REsearch on BrEast Cancer induced chronic conditions supported by Causal Analysis of multi-source data och är ett innovativt projekt finansierat av Europeiska unionens Horizon 2020 för forskning och innovation. Målet med projektet är att med hjälp av Real World Data (RWD) stötta klinisk forskning samt förbättra uppföljningen efter bröstcancerbehandling.

REBECCA kommer kombinera traditionell klinisk data med RWD data som beskriver patienters dagliga beteenden såsom fysisk aktivitet, matvanor, sömn samt information relaterat till deras online beteenden. Denna nya form av RWD kommer bli tillgänglig tack vare sensor- och loggdata insamlat via smartphones och smartklockor. Nya funktionella och emotionella index kommer att produceras för varje individ och deras förmåga att karakterisera patientstatus och livskvalitet kommer att undersökas och utvärderas. REBECCA uppmuntrar också användningen av de framtagna individuella indexen som ett verktyg för att få en bättre överblick och optimera patientvården samt att verka kompletterande till resultat inom klinisk forskning.

REBECCA 360º plattformen är en minimalt påträngande, icke-stigmatiserande mobilapplikation som kommer erbjudas till bröstcanceröverlevare för att stötta patienterna i deras vardag samt förbättra deras kommunikation med vård- och hälsopersonal. Systemet kan också inhämta detaljer om patienternas funktionella och emotionella status under deras medverkan i kliniska forskningsstudier.

REBECCA 360º plattformen kommer med fullt skydd för känslig data, appliceras inom sju kliniska studier som innefattar över 650 deltagare vilka kommer genomföras i Norge, Spanien samt Sverige. Arbetet kommer bidra till utformningen av framtida riktlinjer för RWD-användning och bästa praxis för behandling efter bröstcancer utifrån våra studier kommer delas med forskare, folkhälso- och tillsynsorgan i hela Europa.

Insamlad data via REBECCA-systemet kommer processas genom innovativ kausal modellering som fokuserar på de komplexa komorbiditeter som uppstår under bröstcancer rehabilitering, och således kringgå bristerna som uppstår med traditionella randomiserade kontrollerade studier.  “I en tid med internet, big dig data och maskininlärning tycks det vara möjligt för klinisk forskning att gå bortom randomiserade kliniska studier. Real-world interventioner skiljer sig från randomiserade kontrollerade studier genom att ha uppsikt över patienterna i deras vardag och på så sätt minska gapet mellan klinisk forskning och patientens vardag.” Professor Anastasios Delopoulos, REBECCA-koordinator

REBECCA är ett mångmiljonprojekt som involverar 12 partners från sju europeiska länder och har en budget på 5,2 miljoner Euro som gick av stapeln april 2021 och pågår fram till mars 2025.

De medverkande samarbetspartners är:

 • Aristotle University of Thessaloniki (Grekland)
 • Karolinska Institutet (Sverige)
 • Stavanger University Hospital (Norge)
 • Fundación para la  Investigación  del  Hospital  Clínico  de  la  Comunidad  Valenciana INCLIVA (Spanien)
 • Centre for Research and Technology Hellas (Grekland)
 • Harokopio University of Athens (Grekland)
 • INTRASOFT International (Luxemburg)
 • Eight Bells (Cypern)
 • European Health Management Association (Belgien)
 • Timelex (Belgien)
 • Bröstcancerföreningen Amazona (Sverige)
 • Region Stockholm genom Karolinska Universitets Sjukhuset (Sverige)

 

Under det 4-åriga projekt kommer kliniska, hälsovetenskapliga och tekniska universitet att samarbeta med branschledande företag, folkhälsoexperter och patientföreningar för att tillsammans utforma riktlinjer och metoder för behandling efter cancer.

Läs mer om REBECCA projektet på http://rebeccaproject.eu/.

Detta projekt har erhållit finansiering från Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation enligt bidragsavtal nr 965231.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider