Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Publikation i NEJM bekräftar att tiotusentals kvinnor med lymfkörtelpositiv tidig bröstcancer kan undvika cytostatika

Publikation i The New England Journal of Medicine bekräftar att tiotusentals kvinnor med lymfkörtelpositiv tidig bröstcancer kan undvika cytostatika med Oncotype DX®-testet

Den oberoende studien RxPONDER, ledd av SWOG Cancer Research Network, visar att användning av Oncotype DX-testet vid beslut om adjuvant behandling gör det möjligt att avstå från cytostatikaanvändning hos majoriteten av postmenopausala kvinnor. Resultatet från studien har lett till att den amerikanska cancerorganisationen NCCN har uppdaterat sina riktlinjer för bröstcancer. Nya resultat från RxPONDER kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) som pågår denna vecka.

Den 1 december tillkännagav Exact Sciences Corp. (NASDAQ: EXAS) att data från studien RxPONDER (Rx for Positive Node, Endocrine Responsive Breast Cancer), har publicerats i The New England Journal of Medicine1. Studien bestämmer nyttan med cytostatika för bröstcancerpatienter med ett Oncotype DX Breast Recurrence Score®-resultat på 0 till 25, för vilka cancern är i ett tidigt stadium och där det finns spridning till lymfkörtlarna. Studien har genomförts av det oberoende SWOG Cancer Research Network och sponsrats av National Cancer Institute (NCI). De första resultaten presenterades förra året på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). Nu har resultaten bekräftats i denna referentgranskade publikation.

– ”Det här kan utgöra ett paradigmskifte inom bröstcancervården och visar återigen hur viktigt det är att basera behandlingsbeslut på prospektiva randomiserade kliniska studier. Resultaten från RxPONDER visar att den stora majoriteten av postmenopausala kvinnor med vår vanligaste form av bröstcancer endast behöver hormonbehandling och kan besparas cytostatika vilket potentiellt sparar tiotusentals kvinnor tid, lidande och skadliga biverkningar” säger Neil Yman, Business Lead Exact Sciences Nordic.

Resultaten från RxPONDER visar att postmenopausala kvinnor med 1 till 3 positiva lymfkörtlar och ett Recurrence Score®-resultat på 0 till 25, efter en median på fem års uppföljning, inte uppvisar någon tilläggsnytta av cytostatikabehandling. Det innebär att de potentiellt kan undvika behandlingen och de negativa biverkningar som den medför. Viktigt att notera är att detta resultat var oberoende av hur många lymfkörtlar som var drabbade samt vilken grad och storlek tumören hade. Hos premenopausala kvinnor med 1 till 3 positiva lymfkörtlar observerades däremot en statistiskt signifikant nytta med cytostatika.

Ungefär en tredjedel av de patienter som diagnostiserats med hormonreceptor (HR)-positiv, HER2-negativ tidig bröstcancer har spridning till lymfkörtlarna. Majoriteten av dessa patienter får för närvarande cytostatika2 trots att ca 85 procent av dem har ett Recurrence Score®-resultat på 0 till 25 och alltså inte skulle behöva det.3 Ca två av tre patienter med bröstcancer i tidigt stadium är postmenopausala.4

Uppdaterade riktlinjer i USA

Baserat på RxPONDER-resultaten har National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)5 uppdaterat sina riktlinjer för bröstcancer och har identifierat Oncotype DX Breast Recurrence Score-testet som det enda testet att använda för att förutsäga nyttan med cytostatika för patienter med bröstcancer i tidigt stadium och 1 till 3 positiva axillära lymfkörtlar, inklusive mikrometastaser.6 Oncotype DX-testet är nu det enda testet som klassificerats ”att föredra” med den högsta nivån av bevis för lymfkörtelnegativa och postmenopausala lymfkörtelpositiva patienter med 1 till 3 positiva lymfkörtlar. Dessutom rekommenderar NCCN att testet övervägs för att bedöma prognos hos premenopausala lymfkörtelpositiva patienter som är kandidater för cytostatika.

– ”RxPONDER-resultaten, tillsammans med TAILORx-resultaten7 för lymfkörtelnegativ bröstcancer i tidigt stadium, förstärker ytterligare Oncotype DX- testets värde som en väsentlig faktor att ta hänsyn till inför behandlingsbeslut samt dess inkludering i behandlingsriktlinjer” säger Rick Baehner, MD chefsläkare för Precision Oncology vid Exact Sciences.”Med RxPONDER-resultaten blir det möjligt för många fler kvinnor världen över att endast få hormonbehandling och undvika de negativa biverkningarna av cytostatika, utan att öka risken för att cancern återkommer.”

Om RxPonder-studien

RxPonder är en prospektiv, randomiserad fas III-studie. Det är en av de största kliniska studierna av lymfkörtelpositiv, hormonpositiv, HER2-negativ tidig bröstcancer. Studien inkluderade mer än 5 000 kvinnor med upp till tre positiva lymfkörtlar och genomfördes på 632 platser i nio länder – USA, Kanada, Mexiko, Colombia, Irland, Frankrike, Spanien, Sydkorea och Saudiarabien. Kvinnor med ett Recurrence Score på 0 till 25 slumpades till behandling med antingen enbart hormonbehandling eller cytostatika följt av hormonbehandling. De randomiserade patienterna klassades baserat på Recurrence Score, menopausal status och typ av lymfkörtelkirurgi. Ytterligare analyser och ytterligare patientuppföljning planeras av SWOG-utredarna.

För mer information gå till https://www.oncotypeiq.com/en-GB/breast-cancer/healthcare-professionals/oncotype-dx-breast-recurrence-score/about-the-test

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider