Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Prognos vid nasofaryngealt karcinom

Nasofaryngealt karcinom (NPC) är en typ av cancer som uppstår i nasofarynx bakom näsan och ovanför baksidan av halsen. Geografiskt har NPC en skev fördelning globalt sett, med höga incidenser i Öst- och Sydostasien. NPC är svår att upptäcka tidigt och behandlingen innefattar vanligtvis strålning, cellgiftsbehandling eller en kombination av båda.

Illustration: Sisi Huang och Yun Du.

Aktuella sjukhusbaserade studier antyder att utvecklingen av ny teknik för strålbehandling har bidragit till förbättrad prognos för NPC, men det saknas populationsbaserad forskning om överlevnaden för denna cancerform. Vi vet också väldigt lite om potentiella miljörelaterade prognostiska faktorer för NPC, såsom kroppsmasseindex (BMI) och kroppsform, Epstein-Barr virus-DNA och oralt mikrobiom. Därför ville doktorand Yun Du vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik studera populationsbaserade överlevnadsmönster för patienter med NPC och också identifiera potentiella prognostiska faktorer för sjukdomen NPC i södra Kina.

Vad är de viktigaste resultaten i din avhandling?

–Med hjälp av en populationsbaserad patientkohort från det s k NPCGEE-projektet i södra Kina kunde vi uppskatta 5-års överlevnadssiffror och undersöka miljörelaterade prognostiska faktorer. Vi fann också att populationsbaserad överlevnad vid NPC är lägre än överlevnaden vid stora sjukhusbaserade studier. Övervikt vid diagnos indikerade en gynnsam långsiktig prognos, medan en smalare kroppsform vid diagnos var kopplad till sämre prognos. Stor mängd av Epstein-Barr virus-DNA verkade vara en stark prognostisk faktor för NPC och minskad diversitet i det orala mikrobiomet var relaterat till ökad dödlighet. Sammantaget är detta den första populationsbaserade studien om prognos vid NPC i södra Kina med nästan komplett uppföljning och våra resultat pekar på potentiella sätt att förbättra hanteringen av sjukdomen i en region där den är vanligt förekommande.

Gäller dina fynd generellt?

–Min studier genomfördes i ett område med hög förekomst av NPC där de flesta fallen rekryterades under studieperioden. Därför har våra resultat hög validitet och kan tillämpas på en bredare population i södra Kina eller andra områden där sjukdomen är vanlig.

Vad tycker du bör göras för patienterna i framtiden?

–Vi fann att ungefär en femtedel av dödsfallen i NPC hade kunnat undvikas om patienterna hade diagnosticerats i ett tidigt skede. Detta motiverar mig verkligen att fortsätta arbeta med metoder för tidig upptäckt av NPC. Det är också viktigt att få fram en rimlig klinisk praxis för att integrera näringshantering och plasmanivåer av EBV-DNA i behandlingen av patienter med sjukdomen. När det gäller framtida forskning om mikrobiomet finns det mycket man skulle kunna undersöka, till exempel underliggande mekanismer eller vilken roll immunitet och immunoterapi spelar.

 

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Läs mer...

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Läs mer...

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer

Läs mer...