Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Prevention – en fråga både för samhället och cancervården

Genom preventiva insatser kan vi minska risken för cancersjukdom. En hälso- och sjukvård som på ett systematiskt och strukturerat sätt integrerar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i det dagliga arbetet stödjer det breda befolkningsinriktade preventiva arbetet. Enligt världshälsoorganisationen WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av alla kranskärlssjukdomar och stroke tillsammans och upp till 30 procent av all cancer1. Den som inte röker, som äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor2. Dessa fyra levnadsvanor är också de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige3 om de inte följs. Befolkningens hälsa påverkas både av hur man lever sitt liv, avseende val av levnadsvanor och livsstil, men också av hur samhällets och individens förutsättningar ser ut vad gäller utbildning, arbete, boende och den yttre miljön. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kombinerar insatser riktade till individen med insatser i samhällets strukturer. Hälso- och sjukvården träffar patienter, deras anhöriga och närstående och spelar en viktig roll i människors liv.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården får Vinnovastöd

Satsning på prevention – ett effektivt sätt att använda vårdens begränsade resurser

3 av 10 cancerfall i Sverige kan förebyggas