Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Preliminära fas II-data talar för bättre överlevnad i glioblastom när Optune kombineras med immunterapi

Uppdaterade data från fas II-studien 2-THE-TOP visar på förbättrad överlevnad för patienter som behandlas för nydiagnostiserat glioblastom med Optune i kombination med pembrolizumab och temozolomid jämfört med matchade kontroller i den registreringsgrundande studien EF-14 som enbart fått Optune och temozolomid. Patienterna i 2-THE-TOP hade en progressionsfri medianöverlevnad på 12,1 månader mot 7,9 i EF-14 medan motsvarande siffror för total överlevnad var 25,2 månader mot 15,9. Värt att notera är att överlevnadsdata från EF-14 hittills varit oöverträffade.

De nya data presenterades på nyligen avslutade 6th Quadrennial Meeting of the World Federation of Neuro-oncology Societies i Seoul i Sydkorea av Dr. David Tran, chef för divisionen för neuroonkologi vid McKnight Brain Institute, University of Florida.

Läs hela releasen på engelska

Liknande poster

DNA:s organisation påverkar tillväxten av dödliga hjärntumörer som svar på neuronala signaler

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Fas III-studie uppvisar statistiskt signifikant förlängd total överlevnad vid metastaserad icke-småcellig lungcancer